Ludzie zawsze dojrzą to, [...] – Carlos Ruíz Zafón – zeszyty

W obecnej chwili w 23 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Carlosa Ruíz Zafóna.

Ludzie zaw­sze doj­rzą to, co ich w ogóle nie po­win­no ob­chodzić.

cytat dnia z 12 czerwca 2019 roku
zebrał 41 fiszek

Zeszyt *

Zeszyt małe for­my literackie
mądrość, pros­to­ta itd. 

Zeszyt Car­los Ruiz Zafon
Wszys­tkie naj­ważniej­sze cy­taty, który­mi na­leży się kiero­wać w życiu. 

Zeszyt Życie
Jak postępo­wać i ja­kie jest 

Zeszyt Mo­ja wyobraźnia.
Mo­ja wyobraźnia. 

Zeszyt ...

Zeszyt Cytaty
Do prze­pisa­nia do mo­jego praw­dzi­wego zeszytu 

Zeszyt Car­los Ruíz Zafón
Wszys­tkie cy­taty, które mi się spo­dobają. (?) 

Zeszyt Życie
;] 

Zeszyt Za­pamięta­nia warte
wielkich. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]