Już jutro Samhain. Granica między [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Halloeween Hope Superball

Już jut­ro Samhain.
Gra­nica między życiem a śmiercią
jest naj­cieńsza te­go jed­ne­go,
je­dyne­go dnia w roku.

Dla mnie to dob­ra okazja
na no­we postanowienia
i tak bar­dzo pragnę na lep­sze się zmieniać,
na­wet wciąż pozostając
w tym straszli­wym mroku
i wi­deł diabła się trzymając
muszę pa­miętać o słowie 'NADZIEJA'.

Niech diabeł nadzieje mnie na widły swoje
i spra­wi, że nicze­go już się nie boję.
Niech szczęście w końcu będzie moje
i niech wzrok mój zakłada na każdą butelkę
ban­de­rolę z na­pisem 'ZDRADA!'.

Wie­rze­nia po­gańskie, święto niechrześcijańskie
przyj­mu­je, że te­raz mnóstwo duchów
na Ziemię zstępu­je i w poszu­kiwa­niu ciał
do ich za­mie­szka­nia się snuje...

Ot­wieram za­tem swą duszę dla duszka
ja­kiegoś dziec­ka nienarodzonego.
Niech we mnie za­mie­szka na rok cały
su­per diabełek Hal­lo­weeno­wy mały
napływając nadzieją do ser­ca mego,
bo dość mam już zadręcza­nia się stałego.

Już w mro­ku świata me­go
dos­trze­gam światełko pomarańczowe,
przy­pomi­nające su­per okrągłą głowę...

Całym swoim ciałem obej­muję tą dynię.
Niech światło z niej wpływa do wnętrza mego
dając nadzieję, która nig­dy nie prze­minie...

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 października 2014, 09:52
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność