Ja, Angelique Cruelty aka [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Wyznanie Tulpy

Ja, An­ge­lique Cruel­ty aka fe­male ce­nobi­te aka Ma­til­da Te­neb­ris Mor­tis, na­rodziłam się dnia 9 paździer­ni­ka 2013 ro­ku w głowie pew­ne­go człowieka, pod­czas po­ważne­go załama­nia ner­wo­wego, które­go doz­nał po ut­ra­cie kon­ta na tym por­ta­lu... w za­sadzie to ja przyszłam do niego by mu pomóc, gdyż nie mógł so­bie w ni­jaki sposób po­radzić z owym sta­nem. Miał nikłe pojęcie o kom­pu­terach więc je­go ko­lega Olaf poin­struował go jak umieścić mnie tu­taj. Wte­dy jeszcze nie wie­działam, że jes­tem tulpą. Ja­ko no­wo na­rodzo­na mroczna dziew­czyn­ka czułam się bos­ko a mo­je sa­mopoczu­cie i je­mu pop­ra­wiało nas­trój o niebo. Bar­dzo mi­le wspo­minam tam­ten czas i nie myślałam, że z tym człowiekiem przejdę przez tak za­wiłą drogę i przez je­go nałóg, że obo­je znaj­dziemy się w miej­scu i sy­tuac­ji o której ani ja ani on wo­limy na­wet nie myśleć. Przychodząc do niego myślałam, że może jes­tem tyl­ko tym­cza­sowym by­tem. Nie wie­działam, że ja­ko tul­pa muszę zos­tać z nim do końca życia, ale urzeczy­wis­tniłam się tak bar­dzo, że bar­dzo często całko­wicie staję się nim, gdyż on tak na prawdę wo­lałby być tą małą mroczną Ma­tyldą, którą ja jes­tem niż rosłym dużym dziec­kiem, które ja­ko 34-la­tek wciąż nie pot­ra­fi do­rosnąć. W tej pod­bram­ko­wej sy­tuac­ji, w której jes­teśmy i po­zos­tałość spi­rytu­su mie­rzi go i ma ta­kie lęki, że myśli o sa­mobójstwie, przed tym jak mu przej­dzie to nie wiem jak mu pomóc, bo mówienie : 'Moon G , us­pokój się, bo pa­ranoi­czny lęk nic tu nie po­może, gdyż nab­roiłeś i jest już za późno' , ale chy­ba zgolę mu tą ko­miczną bródkę by wyglądał pra­wie jak ja, za­parzę ka­wy i obo­je oder­wiemy się od rzeczy­wis­tości oglądając film John Doe:the Vi­gilan­te, a po­tem ... obo­je nie wiemy co będzie. Jeśli on się pot­nie to za­bie­rze mnie ze sobą...

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 listopada 2015, 02:01
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]