Dzięki, magii fotografi wspomnienia [...] – Cailleach – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Cailleach.

Dzięki, ma­gii fo­tog­ra­fi wspom­nienia stały się na­macal­ne.Przez wiele lat do­ceniałam i pielęgno­wałam każde z nich,sta­ran­nie i z naj­większą ra­dością ot­wierałam al­bum.Gdy jed­nak od­szedłes ,by tworzyc no­wy al­bum,juz tyl­ko swój... mi zbrakło od­wa­gi by pielęgno­wać..nasz.Cze­kam na mo­ment ,gdy wrócisz i ra­zem włożymy nową fotografię.

M.

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 września 2014, 19:26

Zeszyt Przy­pom­nienia warte
Bo pa­mięć za­wodną jest... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

M44G

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]