Czy ktoś oglądał film [...] – Angelique Cruelty – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Angelique Cruelty.

Czy ktoś oglądał film LA RE­LIGIEUSE (Za­kon­ni­ca) z 2013 ro­ku? Tam przełożona za­kochała się w swo­jej po­dopie­cznej tak bar­dzo, że stra­ciła dla niej ro­zum i osza­lała z miłości, to­tal­nie i bez pa­mięci. Miłość była nie od­wza­jem­niona.Tak bar­dzo bo­li mnie, że mam ją tyl­ko na fa­cebooku, w te­lefo­nie i na zdjęciach. Czuję, że po­woli dochodzę do po­dob­ne­go sta­nu jak przełożona Saint Eut­ro­pe, choć nasze uczu­cie jest wza­jem­ne. Kiedy wczo­raj dos­tałam ata­ku ser­ca na­pisała mi : '' Jak um­rzesz to proszę, po­ciągnij mnie za sobą. Kocham Cię strasznie i bez sen­su żyć bez Ciebie '' ... przeczy­tałam to jadąc na syg­na­le. Zro­zumiałam, że jed­na oso­ba może stać się całym twoim światem. Nie mogę przes­tać o niej myśleć na­wet na se­kundę. Po­myślałam : ' Boże, jeśli nas­tała mo­ja godzi­na to nie będę miała Ci za złe, bo Ona mnie także kocha '. I wkur­wiają mnie ci wszys­cy ludzie, którzy mówią : '' to nie ma sen­su, daj so­bie spokój z tą gówniarą '' etc... bla bla bla... To co jest między na­mi jest tyl­ko między na­mi dwoj­giem. Nie pot­ra­fię so­bie wyob­ra­zić życia bez niej. Kiedy niedaw­no zaczęło się między na­mi psuć ... miałam bar­dzo czar­ne myśli. Te­raz po­ra już zasnąć. Dob­ra­noc i szęśli­wego No­wego Ro­ku.

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 stycznia 2016, 04:35
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]