Beton miasta zastał nas [...] – Jacob_Filth – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jacob_Filth.

z cyklu: miasta

Be­ton mias­ta zas­tał nas w roz­dartych na ra­ty światłach,
przez kra­ty wpa­da uliczny od­dech, zgiełk i hałas.
As­faltem idą cienie al­bo tru­py al­bo lep­kie ciała,
jak małe, szkod­li­we ro­baczki żyjące pod ziemią.

Mias­to tętni, mias­to tłoczy za­kamar­ki ulic
do sa­mego cen­tru. Mias­to pełne rozgałęzień,
op­la­ta skrzyżowa­nia, zawęża po­le widzenia.

W chłod­nym blas­ku szyldów, blasza­ny uśmiech dachów za­bawia się z dwoj­giem gwiazd za­wie­szo­nych nad pub­licznym frag­mentem uli­cy. Ściana bu­dyn­ku ociera się o ścianę bu­dyn­ku. Po­jedyn­cze pal­ce la­tar­ni próbują chwy­tać ćmy. Pies ze spa­lonym ogo­nem szu­ka ra­tun­ku w jed­nej ze studzienek. Ona, z lek­ko uchy­lonym włazem, przycza­jona w cieniu, cze­ka, aby go wes­sać i wyp­luć resztki fut­ra. Ko­tom do gus­tu przy­padły grzbiety domów. Os­tre krawędzi, dachówka, nis­kie, opasłe ko­miny, które krztuszą się dy­mem al­bo stoją w milczeniu.

Mias­to to sen­ny ob­raz. Mias­to za­pisu­je się w myślach.
Szu­ka swo­jego miej­sca pośród kości. Tan­ku­je żyły tok­sycznym śmiechem.
Za­bawia cyr­kowców. Wiel­bi klaunów. Sta­wia pom­ni­ki oszustom.
Mias­to zba­wione od ideałów. Mias­to wol­ne od złudzeń.
Mias­to świętej miłości ciała. Kul­tu pros­ty­tutek. Gwiaz­dek porno.
Mias­to z całonoc­nym sean­sem por­nogra­fii. Mias­to na­gie.
Wol­ne od bogów. Niepod­ległe. Rzu­cone pod sto­py stro­mym zboczom gór.

Pat­rzy tępym wzro­kiem w niebo.

Od­bi­te wie­czo­rem w kałużach mias­to wygląda jak­by ktoś po uli­cach roz­rzu­cił przeświet­lo­ne fo­tog­ra­fie.

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 8 lipca 2019, 13:07
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:43E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]