Zauważone

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 122 tek­sty.

Smut­ne, kiedy człowiek nie pot­ra­fi po­nad cudzysłów, nic więcej powiedzieć. 

myśl dnia z 13 marca 2015 roku
zebrała 39 fiszek • 12 marca 2015, 12:50

Od­rzu­conych naj­chętniej przyj­mu­je papier... 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 19 lutego 2015, 10:53

Czys­tość su­mienia co­raz częściej po­lega na tym, że naj­pierw od­ma­wiamy po­mocy, a po­tem od­ma­wiamy pacierze. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 4 marca 2015, 14:33

Pla­giat to naj­niższy dowód uz­na­nia war­tości cudze­go dzieła. 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 3 marca 2015, 21:55

Wy­myślo­no Bo­ga.. Wy­myślo­no tą bos­kość, aby wielu us­krzyd­lała.. Zwy­cięzcą i BO­GIEM ten kto zro­zumiał, że wie­rzyć na­leży w siebie! 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2015, 16:20

Przy­jaciele ot­wierają nasze ser­ca, wro­gowie oczy . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 lutego 2015, 00:40

Twarzmózgserce

Dla mnie to dziw­ne, że każdy ma głowę.
Oczy ma, uszy, nos ma i usta...
Lecz twarz jdne­go nieziem­sko piękna
a dru­ga twarz tak strasznie paskudna.

Dla mnie to dziw­ne, że głowę ma każdy
a w niej, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 16 stycznia 2015, 12:23

SAYONARA

W mieście-mo­loch, zwa­nym Tokyo
jest tra­dyc­ja bar­dzo stara...
Za­nim ko­goś się pozbędziesz,
mówisz krótko : SAYONARA.

MAO płat­nym jest zabójcą
i za szmal ludzi odpala,
z blis­ka - to jest bar­dzo ważne
by widziała go ofiara...

Lecz gdy ktoś z nim zwyk­le zadrze,
z lu­fy również idzie para...
Wiesz już głup­cze z kim zadarłeś?
Jes­tem MAO... SAYONARA! 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 stycznia 2015, 00:24

Czy war­to szu­kać ideału, sko­ro związek to je­den wiel­ki kom­pro­mis ? 

myśl
zebrała 74 fiszki • 31 sierpnia 2011, 14:12

... nie szu­kaj wątpli­wości w praw­dach... szu­kaj praw­dy w wątpliwościach... 

aforyzm
zebrał 211 fiszek • 6 stycznia 2011, 01:38
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Irracja

Użytkownicy
V W X
Aktywność