Sometimes.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 83 tek­sty.

Naj­gor­szy zawód na świecie? Zawód na blis­kiej oso­bie, która jest dla Ciebie wszystkim. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 3 marca 2010, 21:18

Zaw­sze znaj­dzie się ktoś, za ko­go po­winieneś wal­czyć, w naj­gor­szym wy­pad­ku tą osobą będziesz Ty sam. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 kwietnia 2010, 21:32

[...] nie sen jest naj­gor­szy, naj­gor­sze jest przebudzenie... 

cytat dnia z 9 listopada 2009 roku
zebrał 184 fiszki

Czuję, że zgu­biłam się we włas­nym świecie. Coś co sa­ma stworzyłam, na co pra­cowałam, i co po­win­nam znać, sta­je się po­malut­ku ob­ce, ja­kieś ta­kie dziw­ne. Jest mi z tym cho­ler­nie źle, bo nag­le oka­zuje się, że sa­ma nie wiem cze­go chce i pot­ra­fię spiep­rzyć na­wet włas­ne Ja... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 marca 2010, 15:32

Zaw­sze dałabym so­bie rękę uciąć, że nie wyt­rzy­masz be­ze mnie dłużej niż 24 godzi­ny. Do tej ręki dołożyłabym na­wet drugą i obie no­gi. Od nie­dzieli minęło 96 godzin. Gdy­by mo­ja pew­ność zmieniła się w rzeczy­wis­tość byłabym ka­leką.
Życzę Ci miłego nietęsknienia za mną. Nie tęsknij za nas dwo­je, bo ja jes­tem jak drze­wo rosnące na pus­ty­ni obojętności. Zgad­nij, kto przy­wiózł tu ten cały piach... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 13 maja 2010, 23:10

Gniew da­je mo­tywac­je poz­ba­wioną celu 

myśl dnia z 28 stycznia 2015 roku
zebrała 20 fiszek • 30 listopada 2014, 02:36

Ok­rutna miłość przek­racza gra­nice upokorzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2014, 23:22

* * *

Płacze przez wszys­tkie noce
a ra­no nie pamiętam
dlacze­go mo­je ser­ce zos­tało zgwałcone
kto ro­zeb­rał mnie z kłamstwa
i wyd­muchał mi oczy
czuję jak cały świat zwi­sa na mych ramionach
kom­plet­nie pog­rze­bane marzenia
znów wstaję jak duch...pełna nadzieii
z da­la od koszmaru
słyszę jak głos od­bi­ja się echem
nie mogę już oddychać
nie jes­tem dla ciebie
nie jes­teś dla mnie. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 listopada 2014, 19:21

Szczęście nie jest ko­loro­wym mo­tylem, za którym mu­sisz po­biec, jeśli chcesz go złapać. Szczęście jest jak cień: podąża za tobą na­wet wte­dy, gdy o nim nie myślisz. 

cytat dnia z 13 stycznia 2012 roku
zebrał 178 fiszek

Myślę, że to jest naj­gor­sze. Kiedy ta­jem­ni­ca po­zos­ta­je niewy­jawiona nie z bra­ku słuchacza, lecz z bra­ku zrozumienia. 

cytat dnia z 7 kwietnia 2010 roku
zebrał 296 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Stephen King

Użytkownicy
B C D
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria