\"...\"

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 19 tek­stów.

Ser­ce oba­wia się cier­pień [...] Po­wiedz mu, że strach przed cier­pieniem jest straszniej­szy niż sa­mo cierpienie. 

cytat dnia z 31 stycznia 2016 roku
zebrał 505 fiszek

Nikt nie ma na włas­ność wscho­du słońca, który zachwy­cił nas pew­ne­go wie­czo­ru - ciągnął. - Tak sa­mo jak nikt nie może mieć na włas­ność pochmur­ne­go po­połud­nia i deszczu dzwo­niące­go o szy­by ani [...] — czytaj całość

cytat
zebrał 18 fiszek

Nie jest rozsądne długo kochać, kochać bez przer­wy to czys­te sza­leństwo. Ro­zum na­kazu­je kochać tak długo, jak jest to przy­jem­ne. Oto miłos­ny rac­jo­nalizm: kochaj­my się, dopóki ma­my złudze­nia, kiedy je stra­cimy, le­piej się rozstańmy. 

cytat
zebrał 56 fiszek

Dob­rze widzi się tyl­ko ser­cem. Naj­ważniej­sze jest niewi­doczne dla oczu. 

cytat
zebrał 38 fiszek

Zaw­sze trze­ba wie­dzieć, kiedy kończy się ja­kiś etap w życiu. Jeśli upar­cie chce­my w nim trwać dłużej niż to ko­nie­czne, tra­cimy ra­dość i sens te­go, co przed nami. 

cytat
zebrał 156 fiszek

Cze­kanie spra­wia ból. Za­pom­nienie spra­wia ból. Lecz nie móc podjąć żad­nej de­cyz­ji jest naj­dot­kliw­szym cierpieniem. 

cytat dnia z 13 stycznia 2009 roku
zebrał 167 fiszek

Nie sztu­ka po­wie­dzieć: "Jes­tem!". Trze­ba jeszcze być. 

cytat
zebrał 123 fiszki

Posłuchaj! Gdy­by mi się ziemia roz­stąpiła pod no­gami… Gdy­by mi niebo miało zwa­lić się na łeb- nie cofnę się. Ro­zumiesz? Za ta­kie szczęście od­dam życie... 

cytat
zebrał 32 fiszki

Jak było tak było, lecz miało swój czar. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Je­dyne cze­go żałuję w życiu, to te­go, że nie jes­tem kimś innym.

My one reg­ret in li­fe is that I am not so­meone el­se. (ang.) 

cytat
zebrał 324 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

11 czerwca 2016, 01:43Carol sko­men­to­wał tek­st Skoro przy­jaźń dam­sko-męska oka­zuje [...]