Polityka

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 6 tek­stów.

Wiara jest jak po­lity­ka, większość ludzi nie wie po co ona ale i tak uda­jemy, że się nią interesujemy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 maja 2014, 00:14

Nie dziel swo­jego mózgu z in­ny­mi! Wspólne myśle­nie zaw­sze rodzi cho­re rzeczy, które w do­dat­ku za nie nie uchodzą. Tak pow­stała re­ligiapolityka

myśl
zebrała 21 fiszek • 7 maja 2010, 19:09

Po­lity­ka kar­mi się emoc­ja­mi głod­ne­go społeczeństwa. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 marca 2010, 17:19

... a jed­nak ludzie są ok­rutni i bez­duszni...
... na­wet śmierć pot­ra­fią wy­korzys­tać do włas­nych celów...
... z żalu za 96 ludzi chcą uczy­nić "po­kutę" za 1 polityka... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 13 kwietnia 2010, 12:30

Gdy niewol­nik chce panować,
Pan się go pozbywa.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 czerwca 2010, 13:25

W po­lity­ce kłam­stwo zos­ta­je sierotą, a lo­gika cze­ka na adopcję... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 4 czerwca 2010, 19:02
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

galer

Użytkownicy
A B C
Aktywność