Poczekaj..

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 646 tek­stów.

Naj­większą karą dla kłam­cy jest nie to, że ktoś mu nie wie­rzy, ale to, że on sam nie pot­ra­fi uwie­rzyć nikomu. 

cytat dnia z 18 grudnia 2014 roku
zebrał 65 fiszek

Dla ko­biety je­dyne nap­rawdę wy­god­ne miej­sce do płaczu to pierś mężczyzny. 

cytat dnia z 21 lipca 2014 roku
zebrał 134 fiszki

Ateizm łączy się na ogół z nieza­leżnością myśle­nia i niechęcią do pod­porządko­wania się czemukolwiek. 

cytat dnia z 25 kwietnia 2015 roku
zebrał 29 fiszek

Zarówno sztu­ka, jak oj­czyz­na, sa­me przez się niewiele znaczą. Znaczą one bar­dzo wiele, gdy człowiek, pop­rzez nie wiąże się z is­totny­mi, najgłębszy­mi war­tościami bytu. 

cytat
zebrał 3 fiszki

Cóż szkodzi skłamać człowieko­wi, które­go się gubi? 

cytat
zebrał 3 fiszki

Kocha­my się, bo ona tak sa­mo mi się nie po­doba jak ja jej, i nie ma nierówności. 

cytat
zebrał 4 fiszki

Li­tera­tura nie jest od roz­wiązy­wania za­gad­nień, ona je stawia. 

cytat
zebrał 6 fiszek

[...] nie jes­teśmy sa­mois­tni, jes­teśmy tyl­ko fun­kcją in­nych ludzi, mu­simy być ta­kimi, ja­kimi nas widzą.
 

cytat
zebrał 6 fiszek

Sza­lenie łat­wo zer­wać łączność z człowiekiem, jest to prze­de wszys­tkim kwes­tia zmiany tonu. 

cytat
zebrał 6 fiszek

Nic tak nie wpływa na ducha jak ciało. 

cytat
zebrał 8 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Witold Gombrowicz

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

29 kwietnia 2019, 13:50Polna sko­men­to­wał tek­st Nie ta­kie sta­re lus­tro

31 marca 2019, 21:11Polna do­dał no­wy tek­st Egzystencja

12 lutego 2019, 21:33Polna sko­men­to­wał tek­st Pamięć

12 lutego 2019, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Pamięć

12 lutego 2019, 16:56Polna do­dał no­wy tek­st Pamięć

15 stycznia 2019, 20:22Polna sko­men­to­wał tek­st Obecność

14 stycznia 2019, 11:45Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Obecność

8 stycznia 2019, 19:30Polna do­dał no­wy tek­st Obecność

7 stycznia 2019, 20:13Polna sko­men­to­wał tek­st My

7 stycznia 2019, 16:59yestem sko­men­to­wał tek­st My