Myślowe :)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 2 tek­sty.

Głupo­ta jest jak gówno w pa­pier­ku in­te­ligen­cji....tyl­ko to co w opa­kowa­niu budzi zainteresowanie. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 15 sierpnia 2010, 20:50

śmierć blis­kiej oso­by bar­dzo bo­li
nie ro­zumiesz nie godzisz się z nią
tyl­ko po ja­kimś cza­sie uczysz się z tym żyć
Two­je ser­ce zaw­sze ,będzie pa­miętać to 
dla nich cu­dow­ne wynagrodzenie 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 czerwca 2010, 16:05
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cytrynka006

Użytkownicy
A B C
Aktywność