Myśli

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 317 tek­stów.

Nieśmiało nu­cił do jej ucha ulu­bioną kołysankę. Ona kur­czo­wo trzy­mała się je­go ręki trzęsąc się. Bała się swo­jej przyszłości, bólu, łez, prag­nień. Nie chciała wychodzić po­za drzwi dzieciństwa. On otarł łzę z po­liczka i odszedł.
Naucz się zma­gać sa­memu ze sobą, nie obar­czaj in­nych ciężarem włas­ne­go krzyża. Do­rosnąć trze­ba sa­memu bez pro­wadze­nia za rękę. 

myśl
zebrała 72 fiszki • 19 lipca 2010, 12:25

Nie od­chodź z jej ser­ca. Uczy­niłeś tak wiele a te­raz zos­ta­wiasz, bez słowa pożeg­na­nia. Tak jej pragnąłeś...za­pew­niałeś słowa­mi o swo­jej wier­ności. Wie­działa, że słowa prze­miną, wyb­lakną, ale miała nadzieję, że zat­rzy­masz czas. Dla niej. Dla ciebie. Dla was.
Nie pozwól by in­ni kiero­wali Twoim życiem. Nie przeżyją go za ciebie, nie po­kochają... Możesz być władcą dla siebie. To jeszcze nie egoizm. 

myśl
zebrała 66 fiszek • 11 sierpnia 2010, 23:21

Od­dała się w je­go ręce bez sprze­ciwu. Ro­bił z nią co chciał, ona zaś nie czuła się szczęśliwą. Poz­wa­lała na te czy­ny tyl­ko ze względu na niego, kochała go tak bar­dzo... od­dałaby dla niego życie...
Do pew­nych de­cyz­ji trze­ba do­rosnąć. Nie war­to żałować pięknych chwil sta­wiając na nich łatkę przekleństwa. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 22 sierpnia 2010, 00:48

Czuła, że coś jej się wy­myka... Te bez­tros­kie chwi­le od­chodzą, a nas­ta­je sza­ra rzeczy­wis­tość, pełna nies­pra­wied­li­wości, bólu, cier­pienia i strachu. Nie mogła jed­nak poz­wo­lić na ut­ratę swo­jego szczęścia... za długo o nie walczyła...
Na każdym raj­skim niebie po­jawiają się ciem­ne chmu­ry i deszcz. Na szczęście wiatr je zaw­sze roz­wiewa...
Z czasem...
 

myśl
zebrała 58 fiszek • 14 listopada 2010, 12:00

Miarą miłości nie jest liczba pik­se­li ta­pety na ek­ra­nie te­lefo­nu, ale siła Was w so­bie...tam... w sercu... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 19 listopada 2010, 19:03

Cza­sami na­wet słowa nie od­dadzą te­go, co dzieje się wewnątrz człowieka. Wte­dy na­leży je­dynie zam­knąć drzwi...Przed pogrążeniem się aż do dna.
Iro­nia mówiąc o uczu­ciach, nie jes­teśmy w sta­nie po­wie­dzieć o nich nicze­go, czym są naprawdę. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 25 listopada 2010, 19:06

Jed­ni chcą za­bijać, in­ni wskrzeszać dla miłości. A jak nad­chodzi prob­lem, to zwykłej ludzkiej cier­pli­wości do siebie nie mają. Drą ko­ty z by­le powodu...
W związku wiel­kie słowa nie znaczą zbyt wiele, gdy naj­pros­tszych nie jes­teście w sta­nie zrozumieć... 

aforyzm
zebrał 156 fiszek • 19 stycznia 2011, 11:58

Zaczy­namy się bać uczuć, do­piero wte­dy, gdy nie pot­ra­fimy ni­mi zawładnąć.


__
Wi­tam po długiej przer­wie :) 

aforyzm dnia z 15 grudnia 2013 roku
zebrał 226 fiszek • 24 stycznia 2011, 12:04

Za bar­dzo bał się, że ją stra­ci. Czuła to moc­niej z każdym je­go do­tykiem, każdym słowem które wypowiadał. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 30 listopada 2010, 22:26

nie chce wiele, par­gne tyl­ko co dzien wie­czo­rem slyszec od Ciebie słowa "dob­ra­noc skar­bie" ! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 listopada 2010, 22:32
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Dagisa

Użytkownicy
J K L
Aktywność