Literacki Bar Życia

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 27 tek­stów.

Chwila przechodząca

Lu­bię wstać o świcie
spoj­rzeć w dal
gdzie można szep­tem pok­rzyw oddychać
i spi­jać cze­rem­chy zapach

W każdym z nas oranżeria
ocieka wil­go­cią poranka
pal­my chylą się ku ziemi
li­liom wyk­ra­dając zapach

Ziemia jeszcze mokra
kark wys­ta­wia do słońca
krop­la ro­sy na płat­ku róży
jak łza
mieni się i sreb­rzy w oku... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:06

Na pro­gu ego kłuje w gar­dle echo ołtarza. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 22:29

Przestrzenie

Krzyk był niez­nośny, był to bo­wiem krzyk do Nieba. Do tej wiel­kiej przes­trze­ni, głuchy i roz­paczli­wy. Stała na środ­ku pla­cu w po­dar­tym pa­siaku. Twarz ubłoco­na i zapłaka­na. Łzy zmie­szały się z brudem [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 maja 2019, 21:17

Biały

Płynie melodia
So­kami korze­ni ol­ch doprawiona
W którą nu­ty wkom­po­nował wiatr
Co je poz­bierał tańcząc
Środ Bes­kidów hal
Kto­re wyszar­pał Bes­ki­dom ze skał
Kiedy hu­lał wściekły
I pa­sy na nich darł

Ko­lory hu­by po­wołuje dla zachwytu
Drze­wo in­trygą nur­tu podgryzione
O czasie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 07:31

powrót

chciałbym cofnąć czas dla miłości
chciałbym cofnąć czas
by zwy­ciężyć w niej śmierć

chciałbym
spot­kać pew­ne­go człowieka
sprzed lat
mężczyznę ze straszną de­for­macją twarzy
który codzien­nie mi­jał mnie
na ulicy

po­wie­dzieć do niego wiel­kie nic
po­wie­dzieć pa­miętałem ty­le czasu
pan na­wet nie
ma pojęcia 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 20:54

Ostatnie namaszczenie

Wtu­lić się w nieistnienie
tak by o cały do­tyk no­cy
stać się mniej samotnym
uleczyć pa­mięć zapomnieniem
by znów stać się poczętym niemowlęciem
w ni­cości mat­czy­nym łonie
po­korą cze­kania na wszystko
niczym zmartwychwstania
cze­kać na przezroczystość
w czystą nieobecność
ob­lec ciało umarłych dni
całunem nadziei bielszym
niż twarz no­wo na­rodzo­nej śmierci
dro­gi rozwęźlić w nies­ka­lanej przestrzeni
os­tatniej samotności
i stać się hos­tią księżyca
niknącą w zgłod­niałych światła
objęciach ciemności
zgrzeszyć os­tatni raz
niecier­pli­wym oddechem
i otu­lić się milczeniem
w niewinność
os­tatnim na­maszcze­niem
odchodzących
ciszą. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2019, 23:11

Księża

Nie Po­piełuszko
Ale pe­dofil
Nie Zych i Ba­raniak
Tyl­ko zbocze­niec
Nie śmierć za Pol­skę
Więzien­ne cier­pienie
Lecz w waszych oczach
Tyl­ko dziecięce
Skrzyw­dzo­ne spoj­rze­nie

Nie Dachau
I płyt­kie gro­by Sy­biru
Nie Kol­be oraz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2019, 16:58

Są ta­kie py­tania, na które nie da­je się od­po­wie­dzi, tyl­ko ją odsłania. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 maja 2019, 10:40

*** (nie musisz)

sy­nu zwiędły te kwiaty coś przy­niósł ostatnio
od­pa­da płatek z ciem­ne­go serca
łodyg gnije
rozpękło się światło jak żołądź
żałob­nie
ki­rem płynie ciemność
za­biera w ziemię usta

padły piękne róże poz­bierała pielęgniar­ka
sen drętwieje ciałem - wianek [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 maja 2019, 11:29

BIESZCZADY VOL.2

Dzień dobry!
Poeciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
Jes­teście tam???!!!
Daj­cie o so­bie znać!
Złotym jak kaczeńce bie­szczadzkie rymem.
Białą strofą, jak białym dymem,
Wy­dają się być po burzy
Mgły nad Cisną,
Nim tęczą nad we­sołymi konstytucjami,
Uśmiech ty­sięcy wywołując,
Zawisną.

Unieście się nad kanapy
I sofy,
Związki uznanych [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 maja 2019, 08:03
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:00Moon G sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 15:22marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Cytaty.info v6.0.0-be­ta

dzisiaj, 15:03marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Nowa Pieśń Me­go Spełnienia

dzisiaj, 14:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 14:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > za ku­powa­nie te­go [...]

dzisiaj, 14:53Moon G sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 14:31marcin kas­per do­dał no­wy tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]