Kiedy pęka pąk

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1 tek­st.

Piękno na­tury jest uzewnętrznieniem natury. 

cytat
zebrał 4 fiszki
Pozostałe zeszyty
  • Liliada.blogspot.com – podróżowa­nie. [L. R.]

  • Zap­rawdę po­wiadam ci – poetą się jest. Jest się nim, żyjąc. Zaś by­wa się cza­sem skrybą, czy­li gra­fo­ma­nem. By­wa się nim wte­dy, kiedy brak­nie siły, by dźwi­gać ciężar swe­go życia. Wte­dy ucieka się do ogródka sztucznym spo­so­bem og­rodzo­ne­go i sadzi się smętne kwiat­ki na schlud­nej grządce. Jeszcze dob­rze , gdy te­mu pro­ce­de­ro­wi to­warzyszy iro­nia, Ale naj­częściej og­rod­ni­ko­wi wy­da­je się, że kwiatek pie­czołowi­cie przez niego ho­do­wa­ny dorównu­je urodą niebies­kiej róży. W przy­pad­ku bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go obłędu ta­ki działko­wicz całkiem zat­ra­ca poczu­cie rzeczy­wis­tości. Oto on wy­ho­do­wał różę! [R. W.] 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 16:16Cropka sko­men­to­wał tek­st Chortensje

przedwczoraj, 18:52$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

przedwczoraj, 17:20marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Proza życia poety

przedwczoraj, 10:53Lila-Róż sko­men­to­wał tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

15 czerwca 2019, 13:23stalkerai sko­men­to­wał tek­st Chortensje

15 czerwca 2019, 11:58eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Chortensje

15 czerwca 2019, 09:25Lila-Róż do­dał no­wy tek­st Lekarstwo na le­ki

15 czerwca 2019, 07:23Lila-Róż wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

15 czerwca 2019, 06:42Lila-Róż sko­men­to­wał tek­st Noc chodź