Inne...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 286 tek­stów.

Każde­mu mogło się zdarzyć pot­knąć o ka­mień, który in­nym nie wadzi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 lipca 2012, 20:40

Ta­jem­ni­ca da­je przewagę. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 listopada 2011, 20:58

Sztu­ka by­cia ra­zem to umiejętność przejścia z eta­pu fas­cy­nac­ji i zaurocze­nia do codzienności. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 listopada 2011, 21:37

Kochać za bar­dzo? Wy­dawałoby się śmie­szne, dopóki nie sta­je się prawdziwe. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 14 czerwca 2011, 18:55

Słowa... te pi­sane, te czy­tane, te od­na­lezione... szko­da że naj­większe znacze­nie ma­ja te niewypowiedziane. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 8 listopada 2011, 15:24

Dla Niego stać się "Księżniczką"
Właśnie o tym marzyła. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 10 listopada 2010, 01:19

Ma­gia - prag­nienia

Blask spoj­rze­nia

Ener­gia is­tnienia :))

Z szuf­la­dy cieni... 

myśl
zebrała 93 fiszki • 15 listopada 2011, 11:40

Prag­nij ,a otrzymasz......bo trze­ba cze­goś Bar­dzo Chcieć ,by osiągnąć Cel. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 4 września 2011, 12:41

Na­wet jed­na myśl, może całko­wicie zmienić nasze życie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 września 2011, 20:38

Urodę - do­ceniaj w detalach.
Mądrość - we wszys­tkich jej przejawach. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 listopada 2011, 10:59

Krio

Użytkownicy
L M N
Aktywność

10 sierpnia 2016, 23:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 12:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 23:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 09:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 09:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

6 stycznia 2016, 00:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 15:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 20:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]