Fajne

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 1026 tek­stów.

Skłon­ni jes­teśmy ule­gać iluz­ji, że kocha­my osobę, która jest od­po­wie­dzią na nasze pragnienia. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 kwietnia 2019, 23:49

Jeśli myślisz o czymś, że z pew­nością się nie uda, jes­teś ska­zany na suk­ces.
Będzie tak jak myślisz. Nie uda się na pew­no . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 marca 2019, 11:34

Nie ty­le lu­bi­my po­ma­gać, co udzielać in­nym jałmużny. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2019, 13:05

Zaw­sze wy­pa­da z rąk to, co usiłuje­my trzy­mać zbyt mocno.  

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2019, 13:07

cho­ciaż jes­teś przy mnie to..
to...
..wciąż jes­tem sama. 

myśl • 22 marca 2019, 19:05

Łat­wiej uwie­rzyć w anioły niż w dru­giego człowieka. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 marca 2019, 13:46

Ciężko poukładać siebie w szuf­la­dach in­nych ludzi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 marca 2019, 20:18

Nie ma gor­szej ra­ny, niż za­bicie nadziei, bez niej człowieko­wi jest już wszys­tko jedno. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 12 marca 2019, 22:59

Śpię na ja­wie, a roz­ma­wiam z tobą je­dynie w głębo­kich snach. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 marca 2019, 14:14

Mogę uk­ry­wać mój ból, ale nie oz­nacza, że on znik­nie. Dzień za dniem radze so­bie co­raz mniej. Każdy od­dech oz­nacza cierpienie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 lutego 2019, 10:24
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Lynx71

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

27 marca 2019, 20:28eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Płacimy za to, na [...]

23 marca 2019, 18:50marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Płacimy za to, na [...]

23 marca 2019, 16:23Ripsek do­dał no­wy tek­st Płacimy za to, na [...]

16 marca 2019, 18:18Ripsek do­dał no­wy tek­st Dziś os­tatni raz leją [...]

16 marca 2019, 12:56silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jestem już zmęczo­ny, zmęczo­ny [...]

16 marca 2019, 11:37Ripsek do­dał no­wy tek­st Jestem już zmęczo­ny, zmęczo­ny [...]

14 marca 2019, 20:20Ripsek do­dał no­wy tek­st Do cze­go to doszło? [...]

14 marca 2019, 12:38kati75 sko­men­to­wał tek­st A kiedy już zap­rzy­jaźniłem [...]

13 marca 2019, 19:31yestem sko­men­to­wał tek­st A kiedy już zap­rzy­jaźniłem [...]

13 marca 2019, 16:40Ripsek do­dał no­wy tek­st A kiedy już zap­rzy­jaźniłem [...]