EoS

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 31 tek­stów.

wiersz do dziecka

(de­dykuję Ka­si - eyesOFsoul)

po­nieważ za­sypiałeś we mnie
wy­cofałam się cicho
do opuszków palców

by nie zbudziło cię
bi­cie mo­jego serca
wkładałam je do drob­nych piersi
rzeczy niewielkich
jak ty­kające małe zegarki
ryt­micznie upa­dająca krop­la wody
z kranu
re­gular­ne kro­ki listonosza
cyk­licznie przew­ra­cana strona
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 lutego 2019, 12:34

***

"pa­miętam o to­bie, bo wiem,
że ty byś o mnie nie zapomniał"

-eyesOFsoul

i cho­ciaż tej zi­my ręce mi marzną
od białych wierszy
znajdę cię

w ciem­nej bar­wie nocy

nad prze­paścią ust

gdzieś przed słowem
- byłem 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 stycznia 2017, 22:15

Przepraszam

cza­sem pot­rze­buję
być sa­ma

zaj­rzeć do środ­ka
po­liczyć wszys­tkie
żebra

i wie­dzieć na pew­no
że po­za sobą
- to ja 

nikt inny* Tobie 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 8 września 2012, 19:53

Znad filiżanki

twój świat mieści się w ob­wo­lucie
zbyt długich rzęs
na których wie­szasz gwiazdy

z nadzieją że spadną
by można było po­myśleć życze­nie


po­dob­no szczęściu trze­ba dopomóc 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 31 stycznia 2013, 11:08

Ja, kobieta

po­za sobą jes­tem
nie w porę
do której się nie trafia
z ze­gar­kiem w ręku 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 8 sierpnia 2012, 20:14

Dwie filiżanki

Za­nim dzwonisz,
poz­wa­lając mi spijać
i zachwy­cać się
aro­matem słów...

Zaw­sze piję z tej drugiej
do prze­sady pustej,
która rzu­ca cień
na nieobecnych.


Dawidowi 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 17 sierpnia 2011, 15:19

Która godzina?(8) Retrospekcja

z cza­sem odchodzą
bez listów
pożegnań
jak­by na­zajut­rz
znów mieli się odnaleźć

wrócić
po za­pom­niane słowa
nie gu­bić
w tłumie

na dworcu
nie uby­wa oczekujących
mają Bo­ga w zegarku

a mi­mo to są spóźnieni
o całe życie 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 16 grudnia 2012, 21:43

Nie rozumiesz

kiedy ciężkość rzęs
tuszem się wylewa
na białe wiersze

py­tasz dlacze­go je brudzę
po­ciągnięciami w lustrze


in­spi­red ~ajw 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2012, 13:40

Przy ciepłych promieniach słońca

nie skreślę siebie z wiersza
cho­ciaż nie wiem czy to wciąż o mnie
po­tyka się cisza
roz­bi­jając bu­tel­ki
w drob­ny mak

gdy bez końca w poziomie
układają mozaiki
wiedząc że sztu­ka przeg­ry­wa z modą

wychodzę poza
na chwilę
mo­ment ten jeden
co w okamgnieniu
zni­ka niezauważenie

i po la­tach na przekór niczemu
w ra­mach wy­pełnia braki

bez słów - niedo­kończo­na
łamię oczy barwami 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 lipca 2012, 12:03

Układ

miłość ma imię wiatru
stąd ulotność
strzały
cza­sem niecelne
ka­leczą oburącz

a ja?

a ja znów piję kawę
na dzień dobry
sama
z przeszłością za­warłam pakt
o nieagresji 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 3 lutego 2012, 11:43
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cry – ...

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
D E F
Aktywność

wczoraj, 19:26yestem sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

wczoraj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

wczoraj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:57Salomon sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 23:53Salomon sko­men­to­wał tek­st Zuzka

przedwczoraj, 19:56eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]

przedwczoraj, 18:01eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 17:40eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 12:07bystry.76 sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

przedwczoraj, 12:06bystry.76 sko­men­to­wał tek­st Zuzka