Cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych... Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. 

cytat dnia z 24 kwietnia 2012 roku
zebrał 322 fiszki

Myślę, że to jest naj­gor­sze. Kiedy ta­jem­ni­ca po­zos­ta­je niewy­jawiona nie z bra­ku słuchacza, lecz z bra­ku zrozumienia. 

cytat dnia z 7 kwietnia 2010 roku
zebrał 296 fiszek

Nie śniło jej się na­wet, że życie może nieść ty­le bólu, cho­ciaż fi­zycznie nic człowieko­wi nie dolega. 

cytat dnia z 20 kwietnia 2012 roku
zebrał 202 fiszki

Czy­niąc dob­ro jes­teśmy so­bie blis­cy…mi­mo różnic wieku, świato­poglądu i posiadania… 

myśl
zebrała 189 fiszek • 30 października 2011, 11:46

Nig­dy nie re­zyg­nuj z ce­lu tyl­ko dla­tego, że osiągnięcie go wy­maga cza­su. Czas i tak upłynie. 

cytat dnia z 22 listopada 2010 roku
zebrał 255 fiszek

Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii. 

cytat dnia z 29 czerwca 2010 roku
zebrał 196 fiszek

A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś umrzeć. 

cytat dnia z 12 czerwca 2010 roku
zebrał 501 fiszek

Nie zaw­sze znaj­du­je się sa­mot­ność w ser­cu lasów lub wśród skał. Nie­szczęśli­wy jest sa­mot­ny wszędzie. 

cytat dnia z 9 czerwca 2010 roku
zebrał 190 fiszek

Kochać jest łat­wo. To, można po­wie­dzieć, jak z sa­mocho­dem: wys­tar­czy włączyć sil­nik, do­dać ga­zu i wyz­naczyć so­bie cel podróży. Ale być kochaną to tak jak prze­jażdżka z kimś in­nym, je­go sa­mocho­dem. Nawet, [...] — czytaj całość

cytat dnia z 4 stycznia 2012 roku
zebrał 212 fiszek

Za­pytałam dziec­ko niosące świeczkę:
– Skąd pochodzi to światło?
Chłop­czyk na­tychmiast ją zdmuchnął.
– Po­wiedz mi, dokąd te­raz odeszło – od­parł. – Wte­dy ja po­wiem ci, skąd pochodzi. 

cytat dnia z 5 grudnia 2009 roku
zebrał 315 fiszek

Jonathan Carroll

Użytkownicy
L M N
Aktywność

10 sierpnia 2016, 23:39danioł sko­men­to­wał tek­st W myślach układam roz­mowę [...]

2 maja 2016, 12:11Irracja sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

1 maja 2016, 23:21krysta sko­men­to­wał tek­st Dotknij mej rzeczy­wis­tości. Ja na­dal [...]

16 lutego 2016, 09:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

16 lutego 2016, 09:34marzkaaa do­dał no­wy tek­st Mówi się, że lep­szy [...]

6 stycznia 2016, 00:17marzkaaa do­dał no­wy tek­st Bo my w tę [...]

4 stycznia 2016, 15:09marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]

3 stycznia 2016, 20:56marzyciel08 sko­men­to­wał tek­st Jak wiele mogła zmienić [...]