2016

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

Przez wi­dok spa­dającej gwiaz­dy, za­pomi­nam, że chciałem ją złapać. 

myśl dnia z 20 października 2016 roku
zebrała 54 fiszki • 4 marca 2012, 20:05

* * *

I zasnę dziś bez ser­ca, bez uczuć
I po­myślę dziś na świeżo, inaczej.
Wyrwę duszę moją z gęstej chmu­ry zmartwień
Pop­ro­wadzę ją pros­to do me­go umysłu.
Od­najdę w ni­cości drogę
W ciem­ności światło zamknę.
Porwę objęcia Two­je w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 października 2016, 02:44

Niewiele rzeczy tak bar­dzo oszu­kuje jak wspomnienia. 

cytat dnia z 14 lipca 2016 roku
zebrał 154 fiszki

Im więcej się wie, tym częściej się milczy. 

cytat dnia z 8 czerwca 2011 roku
zebrał 154 fiszki

Cóż nam da­je nauka na błędach sko­ro po­pełniamy je po­now­nie, a ro­biąc to po raz ko­lej­ny zaw­sze ma­my te­go pełną świadomość. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 26 listopada 2010, 23:36

Pa­mięć ser­ca uni­ces­twia złe wspom­nienia, wyol­brzy­miając dob­re, [...] dzięki te­mu mecha­niz­mo­wi uda­je nam się zno­sić ciężar przeszłości. 

cytat dnia z 13 lipca 2016 roku
zebrał 102 fiszki

Ogarnął mnie smu­tek przed da­leką drogą. Praw­da, mes­ser, że ta­ki smu­tek jest czymś na­tural­nym, na­wet wte­dy, kiedy człowiek wie, że u kre­su tej dro­gi cze­ka go szczęście? 

cytat dnia z 5 maja 2016 roku
zebrał 44 fiszki

[...] naj­gor­szą sa­mot­nością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pus­tka w nim sa­mym, kiedy z kra­ju nie wy­niósł ani ciep­lej­sze­go spoj­rze­nia, ani ser­deczne­go słówka, ani na­wet is­kry nadziei... 

cytat dnia z 18 marca 2016 roku
zebrał 37 fiszek

Pamiętasz?
Ja­kie to piękne słowo, pod wa­run­kiem, że ma się je do ko­go powiedzieć. 

cytat dnia z 6 lutego 2016 roku
zebrał 184 fiszki
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Katarzyna Grochola

Użytkownicy
B C D
Aktywność

14 czerwca 2016, 21:37Cailleach sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 17:21Ciepłylolo sko­men­to­wał tek­st Później

6 czerwca 2016, 02:13krysta sko­men­to­wał tek­st Później

18 kwietnia 2016, 04:32Cailleach sko­men­to­wał tek­st dziki ład

2 grudnia 2015, 20:44Cailleach sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 07:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st (nie) zdra­da

2 grudnia 2015, 00:23Cailleach do­dał no­wy tek­st (nie) zdra­da

8 listopada 2015, 00:06Cailleach do­dał no­wy tek­st 7.11.15

18 sierpnia 2015, 23:42Lydia sko­men­to­wał tek­st Maria

18 sierpnia 2015, 23:17Cailleach do­dał no­wy tek­st Maria