Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 647 tek­stów.

Uśmie­chem zaczy­nała dzień, który kończył się łzą spływającą po policzku. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 31 marca 2011, 21:29

Jeśli upad­niemy, zbiorę siły by pow­stać i po­dać Ci rękę. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 30 maja 2011, 01:37

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 12 czerwca 2011, 02:22

miłość nie is­tnieje. trze­ba się dob­rze ba­wić i się nie przyzwyczajać. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 czerwca 2011, 20:54

i jeszcze nie jed­na łza spłynie po mym po­liczku, za­nim w końcu dot­rze do mnie, że nie jes­teś mnie wart. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 lipca 2011, 01:31

wszys­tko to, co mieliśmy odeszło. mo­je ser­ce jest złama­ne, a wszys­tkie ra­ny otwarte... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 9 lipca 2011, 16:21

Pat­rzysz na mnie, tak jak kiedyś, ciągle tak samo...
Nie czu­je nic.
Ty­le ra­zy odchodziłeś.
Nadzieja umarła.
Miłość też. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 13 marca 2010, 16:27

Nie ocze­kuj ode mnie przep­ro­sin. Nie mam za­miaru przep­raszać, za to, ja­ka jestem. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 czerwca 2010, 15:09

gdy się ko­goś kocha, można z nim sie­dzieć w ciszy wieki
ważne, żeby był 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 maja 2010, 14:49

stań z bo­ku i mnie nie prowokuj 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 marca 2010, 20:10
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność