zobaczyłem motyla leżącego na [...] – PetroBlues

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest PetroBlues — zgromadziliśmy 4 opinie.

Motyl na piasku

zo­baczyłem mo­tyla leżące­go na wznak
spa­lone­go słońcem wychłos­ta­nego wiatrem
os­tatni­mi siłami prze­bierał skrzydłami
roz­garniając roz­grza­ne ziar­na piasku

zbyt słaby by się doczołgać do zroszo­nej trawy
zbyt mało se­kund życia zos­tało by zdążył
mogłem go roz­deptać by skrócić cierpienie
lecz po­mogłem zdążyć na tę os­tatnią kroplę

ob­my­ty chłodną rosą zalśnił ko­lora­mi tęczy
naj­piękniej­szy­mi ja­kie kiedy­kol­wiek widziałem
i wte­dy znierucho­miał spo­koj­ny i piękny
na wieki z wy­razem ul­gi na skrzydłach

chciałbym by kiedyś gdy przyj­dzie czas
ktoś zna­lazł mnie jak ja te­go mo­tyla

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 maja 2019, 16:50

Ład­ne, tak niewielu pochy­la się... nad umierającym motylem...
Poz­dra­wiam. :) 

Piękny wiersz.

:-) 

O pa­nie, ja­ki ba­bol, dzięki za zwróce­nie uwa­gi. Pub­li­kowałem z te­lefo­nu, za­pew­ne dla­tego wkradł się błąd.

Cóż, pew­ne ob­ra­zy zos­tają w pa­mięci i po­budzają wenę. Poz­dra­wiam ciepło:) 

skłamałbym mówiąc, że się nie wzruszyłem

ż, miast rz, to je­dyna uwaga

nieba­nal­na puenta
jes­teś w dob­rej for­mie, bar­dzo mnie to cieszy 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

marcin kasper

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:01PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Serce to pes­tka wyob­raźni