Wznieś mnie ku niebu [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wspomnienie Cierpienia

Wznieś mnie ku niebu delikatnie
na swych skrzydłach cudownych
do twych chmur mis­tycznych i wpro­wadź mnie
w nas­trój niez­wykły, ma­giczny i spraw
bym poczuła się znów jak mały bo­bas śliczny.

Choć minęło już cza­su tyle
to ja na­dal wszys­tko dob­rze pamiętam...
Two­ja twarz do mnie
jak do aniołka uśmiechnięta
i ser­ce twe miłością do mnie przepełnione,
czuję, że w niebiańskim morzu eufo­rii tonę.

Aż nag­le zza chmur tych pięknych
wyłania się czar­ny anioł przeklęty
i skrzydłami swoimi pas­kudny­mi
wściek­le trzepocze
i coś nieopi­sanie straszne­go wy­ziera mu z oczu
gdy ser­ce me prze­rażone
swą włócznią prze­bija okrutnie...

Uderzam o ziemię w ułam­ku sekundy
i zak­rwa­wiona od upad­ku
poz­bierać się nie mogę.
Te­raz czuję tyl­ko koszmar­ny ból
i prze­nik­liwą trwogę
i uwie­rzyć nie mogę, że to się stało.

Jed­nak to już tyl­ko wspomnienie.
Daw­no już przeszło mi tam­to cierpienie
i już daw­no bo­leć mnie przestało.

Te­raz wiem, że twa miłość
była tyl­ko moim złudzeniem
i tyl­ko mo­je ser­ce Ciebie kochało
a two­je mnie je­dynie oszukiwało.

Na ko­niec przy­pomnę wdechę słowa
cy­tato­wego ko­legi An­drze­ja,
wieńcząc ni­mi ten utwór
o wspom­nieniu cierpienia...

Myślę, że on na­pisał to z przykrością...

'' Za­bawa człowiekiem
kończy się sa­mot­nością...''

wiersz
zebrał 11 fiszek • 13 stycznia 2015, 10:37

prze­goń wspom­nienia(zwłaszcza ta­kie), nie ut­rzy­muj z ni­mi sto­sunków! Niech ten będzie os­tatnim! Ład­ny wier­sz i fiszka na pod­niesienie nas­tro­ju. Do miłego:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]