Oczekuję was Jak stada [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 8 opinii.

Idzie nowe

Ocze­kuję was
Jak sta­da ciężkich zwierząt
Co przej­dziecie przez mis­terny
Ogród Pa­na

Wiem bo ta­ka ko­lej rzeczy
Gdy mu­ry świąty­ni osłabną
Po­jawią się pier­wsi
Jaw­ni i bez­czel­ni

Będą wołać
Krzyczeć i narze­kać
Kłamać i pal­cem wska­zywać
Wi­ny przyk­le­jać

To wszys­tko byście ska­mieniali
Uwie­rzy­li i wespół oczer­niali
W końcu spro­fano­wali świąty­nię
I nie mog­li już cofnąć

Wy­pat­ruję z trwogą
Jak fa­li której nie spros­tam
Dos­trzegłem pier­wszych z pochod­niami
Pod mu­rami mo­jego mias­ta

wiersz
zebrał 3 fiszki • 27 lutego 2019, 19:05

Ach ten czwar­ty pun­kt. Cze­mu każda autorzy każdej stro­ny li­terac­kiej zaczy­nają ją tworzyć od na­pisa­nia murów i cenzury? 

Zem­sta bez­pieki? Dlacze­go kler nie bro­ni te­go świątob­li­wego człowieka, nie pod­waża kłam­li­wych oszczer­stw, tyl­ko wysługu­je się fa­natyczny­mi przygłupa­mi, których zaw­sze można po­tem uto­pić ra­zem z grzeszni­kiem? A co z in­ny­mi dos­tojni­kami? Co [...] — czytaj całość

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny opi­nia do­dana przez użyt­kowni­ka nie po­win­na za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejsza opi­nia zos­tała ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ta ze względu za niez­godność jej treści z re­gula­minem strony. 

Tek­st moc­ny to przyz­naję. Jed­nak Two­je słowa " wątpię w pe­dofi­lię Jan­kow­skiego" wy­wołują we mnie burzę. Ciesz się ,że nig­dy nie było Ci da­ne być ofiarą pe­dofi­la, wy­korzys­ty­wania bądź mo­les­to­wania. Nie zanm [...] — czytaj całość

Żad­ne śro­dowis­ko za­wodo­we nie jest wol­ne od grzeszników(Wątpię w pe­dofi­lię Jan­kow­skiego - raczej to zem­sta bez­pieki) - lecz w tym wy­pad­ku to tyl­ko pre­tek­st by zaszły pro­cesy które zmienią naszą cy­wili­zację . 
Póki pol­ski kościół jest moc­ny do póty będą ludzie go­towi ra­tować Europę - jed­nak i u nas są zmiany które ktoś chce przyspieszyć. 

Ro­zaR, to ma być od­po­wiedź na to, co Ci na­pisałem? Żartujesz?
Sta­do ciężkich zwierząt? Gorzej, sta­do spa­sionych wilków od daw­na tra­tuje mis­terny Ogród Pa­na w dziecięcych ser­cach, w ser­cach oszu­kanych ko­biet, w sercach [...] — czytaj całość

Wy tam to ma­cie przechla­pane, współczuję Ci, że mu­sisz pat­rzeć, jak za pochod­nie chwy­tają wciąż no­wi, którzy przyjęli wiarę w od­szcze­pienie, a Mat­ka, a kapłan na początku dał im krzyż na prawdę dro­gi przez życie. 

Moc­ny prze­kaz. Budzi ref­lek­sje i skojarzenia... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Naja

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]