nie dość liryczna grupa byłaś [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 5 opinii.

las bez rąk

nie dość li­ryczna grupa
byłaś w niej
jak babka
co dwo­je leczyła

wyz­dro­wiało jedno
obo­je drwa rąbią

jed­no widzi
jak wióry lecą

drugie
jak pta­ki spa­dają

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 maja 2019, 13:39

jak zwyk­le, zmuszo­ny jes­tem wejść tu­taj na czerwonym
wszedłem, żeby z naj­praw­dziw­szym wzrusze­niem, podzięko­wać Wam

te­ren muszę opuścić, ra­dośnie mru­ga do mnie zielone,
które­mu wza­jem­ności nie okazuję
jeszcze od­ważę się po drodze ko­goś przeczy­tać, może na­wet ja­kiś ślad zos­ta­wić i Re­zer­wat dla tych, którzy słyszą, myślą i kochają
(pat­rz: wątek cze­go ak­tual­nie słuchasz) 

A ja nie zagłosuję, bo nie mam ręki... 

Po­doba mi się. Serio. 

Mnie się po­doba...dob­rze , że wrócił 

wier­sz ten dziś ra­no wyrzu­ciłem, powód tak­townie przemilczę

po kil­ku godzi­nach stwier­dziłem jed­nak, że zos­ta­wię go tu­taj, bo po­dob­no mówi o czymś ważnym

czy będę da­lej pi­sał na Cytatach?
nie wiem 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]