My Sweet Cruel Little [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

My Sweet Cruel Little Angel / Mój Słodki Okrutny Aniołku

My Sweet Cruel Lit­tle An­gel,
You are ab­le to mo­ve with your win­gs
and fly abo­ve the ground
even when tho­se vi­cious vul­tu­res
are flying all around
and try to knock You down.

You burn them with your sight
li­ke the Dra­gon with fi­re.
With your look full of the truth
can­not win any shit­ty lier.

Al­though win­gs You ha­ve so rag­ged
So­mehow You can fly still well.
You could ha­ve died but You ne­ver ga­ve up 
'cause You know You ha­ve a sto­ry to tell.

My Sweet Cruel Lit­tle An­gel,
You must hold on 
and pro­mise me You'll ne­ver fall.

Be­cause to­gether we are so strong
and ab­le to han­dle it all...

* De­dica­ted to Ca­roli­ne Pic­ke­ring *
Odtwórz
Mój Słod­ki Ok­rutny Aniołku

Mój Słod­ki Ok­rutny Aniołku,
jes­teś w sta­nie po­ruszać skrzydłami
i uno­sić się wy­soko w powietrzu
na­wet gdy w dół próbu­je strącić Cię
sta­do nik­czem­nych, la­tających wkoło sępów.

Jak smok ogniem
Ty spa­lisz je swym wzrokiem
i żaden zas­ra­ny kłam­ca nie wygra
z twoim przeszy­tym prawdą okiem.

Po­mimo, że skrzydła masz poszarpane
to la­tasz na­dal wspaniale
i daw­no już mogłaś um­rzeć, ale się nie poddałaś,
po­nieważ tak bar­dzo komuś
swą his­to­rię opo­wie­dzieć chciałaś.

Mój Słod­ki Ok­rutny Aniołku,
mu­sisz się trzy­mać mocno
i obiecać, że nie upad­niesz nigdy,

po­nieważ we dwie jes­teśmy silne
i po­radzi­my so­bie ze wszystkim.

* De­dyko­wany Ka­roli­nie Pic­ke­ring * 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 listopada 2014, 05:27
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]