Już jutro Samhain. Granica między [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Halloeween Hope Superball

Już jut­ro Samhain.
Gra­nica między życiem a śmiercią
jest naj­cieńsza te­go jed­ne­go,
je­dyne­go dnia w roku.

Dla mnie to dob­ra okazja
na no­we postanowienia
i tak bar­dzo pragnę na lep­sze się zmieniać,
na­wet wciąż pozostając
w tym straszli­wym mroku
i wi­deł diabła się trzymając
muszę pa­miętać o słowie 'NADZIEJA'.

Niech diabeł nadzieje mnie na widły swoje
i spra­wi, że nicze­go już się nie boję.
Niech szczęście w końcu będzie moje
i niech wzrok mój zakłada na każdą butelkę
ban­de­rolę z na­pisem 'ZDRADA!'.

Wie­rze­nia po­gańskie, święto niechrześcijańskie
przyj­mu­je, że te­raz mnóstwo duchów
na Ziemię zstępu­je i w poszu­kiwa­niu ciał
do ich za­mie­szka­nia się snuje...

Ot­wieram za­tem swą duszę dla duszka
ja­kiegoś dziec­ka nienarodzonego.
Niech we mnie za­mie­szka na rok cały
su­per diabełek Hal­lo­weeno­wy mały
napływając nadzieją do ser­ca mego,
bo dość mam już zadręcza­nia się stałego.

Już w mro­ku świata me­go
dos­trze­gam światełko pomarańczowe,
przy­pomi­nające su­per okrągłą głowę...

Całym swoim ciałem obej­muję tą dynię.
Niech światło z niej wpływa do wnętrza mego
dając nadzieję, która nig­dy nie prze­minie...

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 października 2014, 09:52

A o DZIADACH to już nikt nie pa­mięta, wszys­cy tyl­ko Hal­loeween i Halloeween. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]