Jes­teś wszys­tkim a ja [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 4 opinie.

WbRZASK

Jes­teś wszys­tkim a ja niczym...

Jes­tem liściem unoszo­nym na twoim wiet­rze,
poz­ba­wionym kon­tro­li, lecz jed­nocześnie ...

... wdycha­nym prze­z Ciebie po­wiet­rzem...

Nie do­wiesz się jak to bo­li
za­nim nie upad­niesz.
Nie poz­nasz ge­niu­szu Hor­ro­ru
nie przeszy­ty strachu je­go auto­ra dreszczem...

Nie poczu­jesz mo­tywac­ji
do wzbi­cia się ku górze
jeśli nie znaj­dziesz się na dnie...

Nie mu­sisz mi te­go w kółko pow­tarzać...
wiem, że wyglądam dziś bar­dzo ład­nie...

Wiem, że Cię wkurzam...
Ty masz już do­syć a ja mówię :
JESZCZE !!!

Kiedy mnie usłyszysz,
będziesz wie­dzieć,
że to nikt in­ny
a właśnie JA wrzeszczę.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2015, 09:05

no proszę...co­raz piękniej...wy­ras­tasz na piękne­go mo­tyla (oczy­wiście w sen­sie duchowym)
Poz­dra­wiam ciepło 

Liść to zły sposób na miłość.
Hor­ro­ry i dreszczow­ce,to też
nie ko­maedia romantyczna,
a ser­ca pot­rze­bują Ju­lii Roberts
i Hugh Granta.
Na pew­no nie Cathy Bates
Choć oscarowej.
To tyl­ko na­miętność paranormalnej
Sek­socho­liczki wyziera 

Dzięki. Ale sa­ma nie wiem... ja nie widzę u siebie dużych zmian... 

Co­raz lep­sza jes­teś czar­na jaskółko. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]