Admirał Byrd poleciał na [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Wiadomość Od Arian

Ad­mi­rał Byrd po­leciał na misję
by spraw­dzić co jest za Antarktydą,
na ko­niec świata i firmamentu,
w czter­dzies­tym siódmym ro­ku to było.

Tam od­krył mias­to tych is­tot przyjaznych,
Arianie oni się nazywali.
Na taj­nej tej mis­ji miał przyjąć wiadomość,
którą by oni nam przekazali.

Ta próba kon­taktu zaczęła się od nich
po tym jak Ame­ryka­nie zrzucili
bom­by jądro­we na kraj Japonię
i set­ki ty­sięcy ludzi zabili.

Przed śmier­cią pan Richard ujaw­nił swój dziennik,
choć ściśle taj­ne to miało pozostać,
lecz cze­mu aż le­cieć tak mu­siał daleko
by tak oczy­wistą wiado­mość móc dostać?

A jest ona prostą radą najlepszą,
być może ktoś z was z niej raczy skorzystać?
Jeżeli wasz rodzaj nie chce wyginąć,
mu­sicie wza­jem­nie za­bijać się przestać.

Lecz jak jed­nak wi­dać to nie ta­kie proste,
że ludzie się te­go nie domyślili
i rząd dob­rze wie­dział, że się nie domyślą
dla­tego ce­lowo to za­taili.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 maja 2016, 20:32
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]