Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Czas ucieka daj­my mu szczęście
Wszak nie go­ni się zachodza­cego słońca 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2019, 12:50

Nie mogę Ci po­wie­dzieć te­go co czu­je... Zbyt dob­rze znam sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2019, 12:48

nie łapie się ryb
po raz drugi
na tę samą przynętę 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2019, 12:34

Gryzmoły słowne

Siedzę przy stole
gryzmolę

życie w cudzysłowie
bo­li tak samo
jak wyp­chnięcie po­za nawias

całe życie pisanie
o tym
co nie jest mi pisane. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 maja 2019, 12:17

Łat­wo złamać ser­ce, sko­ro trzy­ma się je w klat­ce...ale jeszcze łat­wiej gdy masz je na dłoni... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 maja 2019, 11:58

Dużo myśli po­zos­ta­je w Nas mi­mo, że słowa daw­no uleciały... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 maja 2019, 11:55

Cisza we mnie domaga się odpowiedzi

Zasze­leścił wiatr da­jac od­po­wiedź
Na niewy­powie­dziane pytanie
Lecz to za mało
By us­po­koić poszar­pa­ne resztki snu

Choć słońce roz­pro­mieniło poranek
Świat gdzieś obok przebiega
Od­wra­cam głowę w drugą stronę

Jak dob­rać od­po­wied­ni skład słów
Gdy ich brak za­puścił korzenie
Niczym sta­re drzewo 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 maja 2019, 11:46

Nędzne wnętrze nie ma za grosz szacunku...
insp.Lila 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2019, 11:36

Jeżeli życie jest sztuką latania?
Nig­dy nie dam pod­ciac so­bie skrzydeł.
Ob­cy ptak 

myśl • 21 maja 2019, 10:54

Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to pedofil.
Nie każdy pe­dofil to ksiądz.
Nie każdy człowiek to człowiek.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 maja 2019, 10:49
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

King

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]