Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Niemóc

Analityk-paralityk 

dziennik • wczoraj, 10:46

Dob­ry człowiek nie pa­mięta dob­rych uczynków. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 10:43

Ponura księgowa

Bi­lans życia: su­mowa­nie sa­mych zer. 

dziennik • wczoraj, 10:36

25.06.2015r.

Ja­ko przed­sta­wiciel kla­syczne­go mo­hero­wego ciem­nogro­du, po­jechałem od­począć od siebie do Unii Euro­pej­skiej. Naj­sampier­wsze, które wróciło mo­je uwa­gie, to, szto 6-8 let­nie dzieci ba­wią się tu­taj sta­dami na podwórkach i uli­cach, czy­li tak, [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 07:08

Drożdżowiec po Irlandzku

Co ci mam powiedzieć,
Ra­dos­ny pra­wie kosmopolito?
Ty co dążysz by pławić się w euro.
Marzący o co naj­mniej mieć.
Jeszcze o słońcu Ba­li, Rzy­mu i Vanuatu.

Ja i małżon­ka, to jes­teśmy szczęśliwi.
Spo­koj­ni, po­wol­ni, uśmiechnięci.
Za co duszą [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 06:50

* * *

Pat­rzę na ten świat za oknem,
w garści trzy­mam garść monet,
płoną oczy głod­ne powiek,
sen zagląda w głowę.

Pat­rzę na ten świat za oknem,
w garści trzy­mam garść monet,
płoną oczy głod­ne powiek,
sen zagląda w głowę.

Płomień całuje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 03:01

Gu­zika jeszcze nie ma, ale już jest wciśnięty. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 00:35

Człowiek się sta­ra z całych sił, im bar­dziej tym gorzej, aż w końcu wszys­tko ni­weczy jed­na chwila. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 00:34

Trzy­mać po­ziom można tyl­ko pewną ręką. 

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 00:26

Jed­nos­tkę by­tu de­ter­mi­nuje świado­mość próżni

*Prof. dr WA­LINA Fandango 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 00:04
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

van Gogh

Autorzy na literę
F G H
Aktywność

dzisiaj, 23:06marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:59marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]