Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Mo­je płyt­kie myśle­nie nie ma głębsze­go sensu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 02:33

Nim umrę, nau­czcie mnie marzyć! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 00:06

blisko połowa

według statystyk
blis­ko połowa dzieci
z zes­połem downa
za­pada na wrodzo­ne cho­roby serca

rodzajów jest cała gama
szan­sa ta­ka jak spad­nie śnieg
na wigilię
nie spadnie

one - śmieją się głośno za­raz płaczą
biegną po cuk­ro­wej wa­cie chmur sfruwają
bo­symi sto­pami grzęzną [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2019, 21:31

obroża

obu­marła sta­ra ciotka
ta zdzi­waczała samotna
co mie­szkała z psem jedynie

zjechała się rodzina
blis­ka daleka
od­pięli jej kolczyki
zdjęli naszyj­nik bransoletkę
opróżni­li z mo­net kieszenie
przej­rze­li zęby w poszu­kiwa­niu złota

odet­chnął w kącie
osiero­cony pies -
po­luzo­waną ob­rożę zdjął so­bie sam
już dawno 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 maja 2019, 19:50

Kochać, jak to łat­wo powiedzieć...
Trud­niej lubić
Trud­niej szanować 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 maja 2019, 19:42

Po­lityczna ka­riera: z oby­wate­la na milionera. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 21 maja 2019, 17:10

Motyl na piasku

zo­baczyłem mo­tyla leżące­go na wznak
spa­lone­go słońcem wychłos­ta­nego wiatrem
os­tatni­mi siłami prze­bierał skrzydłami
roz­garniając roz­grza­ne ziar­na piasku

zbyt słaby by się doczołgać do zroszo­nej trawy
zbyt mało se­kund życia zos­tało by zdąrzył
mogłem go roz­deptać by skrócić cierpienie
lecz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 maja 2019, 16:50

Życie jest tyl­ko kwin­te­sen­cja ser­ca i szpady.
Zacznę pi­sać- do szuflady. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2019, 15:20

Bladza­cy przedłużaj­ja so­bie zycie.
I ucho­waj Boże, abym cze­goś wcześnie nie odkryła! 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 maja 2019, 14:48

Dy­lemat katolika.
- Ugo­tuje Ci taką zupę, że za­pom­nisz o Bożym świecie....

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 maja 2019, 14:20
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Allen

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]