Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wam się ciuny­sy jed­ne zda­je, że ma­ta te swo­je za­sady, wyk­ształce­nie i ty­siące lat ciul wi ja­kij tra­dyc­ji i myśiyita, że pi­tol wi co wum się od życia na­leży i że małżeństwo [...] — czytaj całość

myśl • dzisiaj, 00:43

Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem niemo­cy, za­miast po­wie­dzieć so­bie - piłeś, to po ciul bie­rzesz się za kierow­nicę? !:) 

myśl • dzisiaj, 00:33

Niena­widzę te­go, że po­nie­działek jest tak da­leko od piątku i piątek jest tak blis­ko poniedziałku. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 00:24

Ref­lek­sja często przychodzi po drodze do diabła. 

aforyzm • wczoraj, 23:26

DOŚĆ-INNIE

Coś wi­si w powietrzu
To noc na wsi

Sno­py światła
Układam
W mowę trawę
W stóg siana
Kopę lat

Ko­biety są z Wenus
Ta su­ka z Księżyca
Wy­gi­na się w sierp 

erotyk • wczoraj, 23:11

Rac­je są głodo­we, praw­da syci. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:06

Rac­je można podzielić,
prawdę pomnożyć.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 23:05

GOŚĆ-INNIE

Kor­ne­ty drzew
Wiep­rze przed perliczki
Galimatias
Uro­ki wsi

Przed snem zielnik
Pa­cior­ki kamieni
Wier­sze kart
Kon­cert skrzyp­co­wy świer­szczy za­miast pornografii

Coś na­der zwyczajnego

Błyskawice
Wzla­tujące ro­baczki świętojańskie
Znaczące
Brak życzeń 

wiersz • wczoraj, 22:26

Otoczo­ny de­likatną mgłą fascynacji 
uro­kowi pod­da­ny ..
bez­silny ...
zachwy­ca się i prag­nie ...
..... Nir­wa­na .... 

myśl • wczoraj, 22:14

Sza­rak jest dob­rym kan­dy­datem na męża, od­mieniec na prze­lot­ny seks. 

myśl • wczoraj, 21:31
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Lec

Autorzy na literę
K L Ł
Aktywność

dzisiaj, 23:21E.H. sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 23:06marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:59marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:56diagonalny sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]