Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Jes­teś tyl­ko przys­tawką do główne­go da­nia, mi­mo że sma­kuje jak gunwo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 22:52

Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, niewiele może się zdarzyć.
Wiele za to można zaorać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 21:42

***

god­ność
to w pol­sce ta­kie piękne słowo

ko­wal­ski zno­si cho­robę godnie
to znaczy grzecznie przy zgaszo­nym świetle
nie nap­rzyk­rzając się polityce
nie or­ga­nizując strajków

przy­tula łkające­go syna
mówi że chce zdążyć przy­goto­wać wielkanoc
nim odejdzie
by pan je­zus mógł [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 21:38

Beztroskie wspomnienie

na sta­rej bezpłod­nej koszteli
wciąż wi­si ol­cho­wa huśtawka
czas ją już próchnem zabielił
łańcuch też słaby jak mżawka

i widzę to tak jak­by wczoraj
chłopiec się bu­jał szczęśliwy
ta­to gdzieś tam po­le orał
a ma­ma poszła na grzyby

ten świat ta­ki zapomniany
wciąż żyje w mo­jej pamięci
choć życie ry­suje zmiany
wciąż huśtam się na tej gałęzi

dziś led­wo w mych myślach grze­bię
wskazówka tak szyb­ko się kręci
lecz choćby świat gnał przed siebie
trzy­mam dzieciństwo w pamięci 

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 18:55

By­wa, że młodzież uczy się dla ocen.
A po­tem to już tyl­ko oce­niają człowieka. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 18:15

Py­ta blon­dynka brunetke:
- Jak się właści­wie pisze: Iran, czy Uran?
- Nie wiem, na­wet sa­mi Ame­ryka­nie te­go nie wiedzą... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 18:12

Na­wet jeśli źle czy­nię to z myślą o tym, że dobrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 15:17

Wychodząc nap­rze­ciw ocze­kiwa­niom trze­ba uważać, aby nie była to autostrada... 

myśl
zebrała 8 fiszek • przedwczoraj, 11:35

może i morze wiary

przy­niosłem chleb i wino
i stałem pośród morza owoców
pat­rzył na mnie uśmie­chnięty brak krzesła
- cho­ry ząb mądrości czasów

na ob­ru­sie w plamy
zos­ta­wiłem chleb i wino
wróciłem do siebie
wy­sypałem z klep­sydry piasek

i na­ryso­wałem rybę 

wiersz
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 09:59

W po­litycznej ma­sie, majątek cu­dow­nie po­większa się. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 06:18
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

d'Arc

Autorzy na literę
C D E
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]