Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Kocham, by więcej nie myśleć. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:04

Ciało jest zaw­sze kruche tyl­ko dusza nie zaw­sze piękna. 

myśl • wczoraj, 20:03

Naz­wał dno, szczy­tem, bo dzielił je o włos. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 20:03

Z kąci­ka oka wypływa szkla­na łza,
z ust wy­doby­wa się os­tatni ciepły oddech,
kruche ciało uderza o po­sadzkę roz­trzas­kując się na kawałki,
de­likat­na dłoń puszcza uścisk,
szkarłat­ne war­gi wy­powiadają zda­nie,
które roz­no­si się echem w przestworza.

Drga os­tatnia stru­na harfy,
cichy śpiew us­tał już,
lek­kie brzmienie drętwe­go tła wyobraźni.
I skończył się kon­cert ser­ca,
us­krzyd­lo­ny taflą ciągłej płochej nadzei.
Ucichła sa­la,
wszys­tkie miej­sca pus­te są,
os­tatni ukłon rzeczywistości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 18:30

Majątek uwłaszczo­ny to tak jak­by ukradziony. 

aforyzm • wczoraj, 18:22

To, że ktoś chwy­ta inaczej niż ty, nie oz­nacza, że jest in­ny, gor­szy, niez­darny. Może po pros­tu jest leworęczny? 

myśl
zebrała 5 fiszek • wczoraj, 18:02

Upalna miniaturka

Cy­kady na skrzyp­cach grają
sym­fo­nię złotej godziny
z apa­ratem wśród fa­nabe­rii barw
w zachwyt wpadł fotograf... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:53

do tych co są obok

wys­tar­czy przyjść
nie poetyc­ko z naręczem słów
jak cięte kwiaty czy pełne walizki
- trze­ba przyjść na czas
ściągnąć chus­tkę smut­ku z oczu
pragmatycznie
trzeźwy jak zegarek
trze­ba przyjść -
choć nie wiesz co z tym przyjściem
począć
za­wieźć do szpi­tala otworzyć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 17:38

Bo­gate wnętrze roz­puszcza język. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • wczoraj, 15:59

20.05.2019r.

Ta­kie jak te prze­myśle­nia wy­wołują na przykład pos­ty rek­la­mo­we na tak zwa­nej stro­nie na fb. Prze­su­wasz, a tam na­ma­wiają mnie do pi­cia pi­wa, rze­ko­mo dzieła wspólne­go pi­wo­warów z Czech i Pol­ski. No [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 14:19
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Brown

Autorzy na literę
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***