Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Dla dwóch osób, nie war­to ot­wierać skle­pu. Dla jed­nej oso­by, war­to iść do sklepu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:11

Myśli pi­sane na siłę, mają w so­bie byki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:10

Od­ma­wiam so­bie... modlitwy. 

myśl • dzisiaj, 10:41

W miłos­nych wy­borach naj­bar­dziej wiary­god­ny­mi kan­dy­data­mi są ci, co zre­zyg­nują ze swych prog­ramów i obiet­nic na rzecz twej przed­wy­bor­czej ciszy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:13

niedoj­rzałość, roz­my­wa się w skraj­nej neut­ralności
i sym­pto­mach ry­tual­ne­go gadżeciarstwa 

myśl • dzisiaj, 10:12

Co sta­nie się z rein­karnacją gdy ro­boty zastąpią człowieka?
Ro­boty będą rein­karno­wać się w kupę żelastwa. 

anegdota • dzisiaj, 10:02

Kto kłam­stwo kocha, każdą prawdę w nie zamieni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 08:40

Życie ma­my jed­no. Szczęścia niewiele 

aforyzm • dzisiaj, 03:36

W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych win­no się sta­wiać znak równości.
Pow­szechnie kry­tyko­wane śro­dowis­ka LGBT na­leży otaczać ta­kim sa­mym sza­cun­kiem co śro­dowis­ko osób duchow­nych z pa­pieżem włącznie.
Dopóty stwier­dze­nie to nie na­bie­rze zna­mion truiz­mu dopóki men­talnie będziemy da­leko w ty­le.

*Prof.dr Wa­lina Fandango 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:24

Trze­ba mówić bar­dzo roz­wlek­le, by za­kamuf­lo­wać, że w grun­cie rzeczy nie ma się nic kon­kret­ne­go do powiedzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:05

Dla dwóch osób, nie war­to ot­wierać skle­pu. Dla jed­nej oso­by, war­to iść do sklepu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 15:11

Myśli pi­sane na siłę, mają w so­bie byki. 

myśl
zebrała 2 fiszki • dzisiaj, 11:10

Od­ma­wiam so­bie... modlitwy. 

myśl • dzisiaj, 10:41

W miłos­nych wy­borach naj­bar­dziej wiary­god­ny­mi kan­dy­data­mi są ci, co zre­zyg­nują ze swych prog­ramów i obiet­nic na rzecz twej przed­wy­bor­czej ciszy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 10:13

niedoj­rzałość, roz­my­wa się w skraj­nej neut­ralności
i sym­pto­mach ry­tual­ne­go gadżeciarstwa 

myśl • dzisiaj, 10:12

Co sta­nie się z rein­karnacją gdy ro­boty zastąpią człowieka?
Ro­boty będą rein­karno­wać się w kupę żelastwa. 

anegdota • dzisiaj, 10:02

Kto kłam­stwo kocha, każdą prawdę w nie zamieni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • dzisiaj, 08:40

Życie ma­my jed­no. Szczęścia niewiele 

aforyzm • dzisiaj, 03:36

W kwes­tii mniej­szości sek­sual­nych win­no się sta­wiać znak równości.
Pow­szechnie kry­tyko­wane śro­dowis­ka LGBT na­leży otaczać ta­kim sa­mym sza­cun­kiem co śro­dowis­ko osób duchow­nych z pa­pieżem włącznie.
Dopóty stwier­dze­nie to nie na­bie­rze zna­mion truiz­mu dopóki men­talnie będziemy da­leko w ty­le.

*Prof.dr Wa­lina Fandango 

myśl
zebrała 3 fiszki • dzisiaj, 01:24

Trze­ba mówić bar­dzo roz­wlek­le, by za­kamuf­lo­wać, że w grun­cie rzeczy nie ma się nic kon­kret­ne­go do powiedzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • dzisiaj, 01:05
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Kant

Autorzy na literę
J K L
Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć