Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

kwiecie

kwitnące zwłoki, kwiecis­te wnętrzności.
ty­le, ile ra­zy je ujrzał
ty­le księżyców będzie tułał się pośmier­tnie po ziemi. 

wiersz • 27 maja 2019, 18:42

shehzil

wypływały z niego;
ciem­ne, szkarłat­ne krop­le.
krew. 

wiersz • 27 maja 2019, 18:37

Wszys­tko co życiowe, zaczy­na być niedostrzegalne... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 maja 2019, 16:01

człowiek zawsze sobie poradzi

prze­cież nic nie muszę

więc jak się ko­muś nie podoba
może zadzwo­nić lub napisać
do swo­jego bóstwa
od spraw wszelkich

za­pytać sumienia

czy można ko­goś skrzyw­dzić
bo ktoś in­ny ma pa­tent na uległość

al­bo biczyk jakiś
którym wys­ma­ga so­bie wyłączność

nic nie muszę

oprócz te­go by pies i kot
mieli mis­ki pełne miłości 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 27 maja 2019, 12:51

Wszys­tko może przyjąć formę ma­nipu­lac­ji, na­wet po­ciąg os­tatnio był podstawiony... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 maja 2019, 11:49

Masz mnóstwo przy­jaciół, bo Ci się.....Nie udało 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2019, 11:39

* FOR JOAN * (poem-song)

Odtwórz
MY BEAUTI­FUL JOAN­NA, YOUR HAIR IS LI­KE THO­SE LEAVES ...
I SEE THEM NEXT TO MY HO­ME ...
THEY'RE DAN­CING ON THE TREES.
I FEEL YOUR SIGHT ABO­VE ME, YOUR FA­CE IS ON THE SKY,
YOUR [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 maja 2019, 11:20

Boję się
Że jes­teś szczęśli­wy
Be­ze mnie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 maja 2019, 11:02

Bez oso­bowości trud­no mieć styl. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 maja 2019, 10:04

Cier­pli­wy rol­nik zbie­rze żni­wa Burzli­wy rol­nik nasiona… 

myśl • 27 maja 2019, 01:23
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Plutarch

Autorzy na literę
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 22:52Spruta sko­men­to­wał tek­st w mro­ku drob­ny deszcz zos­ta­wia [...]

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć