Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

Wa­riaci noszą się na lewą stronę, po­zos­ta­li zaś sądzą, iż mają tyl­ko prawą. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2019, 23:14

MORALNOSC
Swędza­ce myśli.
Dra­pane po­wagą sytuacji. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2019, 20:49

Wy­ciągnę do Ciebie ręce, by dać Ci naj­większy skarb z nadzieją, nie ska­leczysz,
roz­bi­jesz, połamiesz....mnie... mo­je serce... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 marca 2019, 19:56

Meta Akt Wynika

Star­czy kod
By wpaść w szok
Zno­sił chłop
W górę hop
Myśli STOP !!!
La­mat Loop
Ta­ma szop
Da­ma hot
Płynął pot
Łykał kot
To nie zlot
Fi­nał rot
Daw­ny mod
Dziurą wlot
Kulą w płot
KONIEC
DOT 

wiersz • 16 marca 2019, 19:15

Dziś os­tatni raz leją się łzy, jut­ro po­leje się krew 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 16 marca 2019, 18:18

Ty­le w życiu przeszliśmy dokładając so­bie drogi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 marca 2019, 15:00

Jes­tem już zmęczo­ny, zmęczo­ny ciągłym przyz­wycza­janiem się do no­wych ludzi, którzy i tak mnie zos­ta­wią, tak sa­mo jak ci starzy 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2019, 11:37

Życie to wie­czna wal­ka o swoje.
Jeżeli się pod­da­my to nig­dy nie będziemy szczęśliwi. 

myśl • 16 marca 2019, 11:26

Ludzie nie są aniołami. Ludzie są człowiekami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 16 marca 2019, 07:12

Da­jesz szansę życiu, gdy poz­wa­lasz dot­knąć się śmierci. 

aforyzm • 15 marca 2019, 23:21
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]

dzisiaj, 10:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:20ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 10:17ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 10:15ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:03Niusza sko­men­to­wał tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 09:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 09:23Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st ***