Choćby się zesr.ać, wypruć [...] – Jacob_Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob_Filth — zgromadziliśmy 2 opinie.

- Zachcianki Internetu -

Choćby się zesr.ać, wyp­ruć fla­ki, znieść ty­siące chwil wkur.wienia i ciężko nad sobą pra­cować, to jak mówi chińskie przysłowie: ni chu.ja, ile po­tu i łez prze­lejesz, nie zmienisz wszys­tkich swoich wad. Ale jeśli pop­ra­cujesz mądrze - prze­kujesz je we włas­ne wartości.

W świecie, gdzie pa­nuje skur.wi.el­stwo - tyl­ko wy­rafi­nowa­nie, chłód i świado­ma chęć zys­ku oraz prze­wagi mogą wyg­rać ze światem, bo gra o wy­soką stawkę zaw­sze toczy się wed­le re­guł sa­mej staw­ki.

W świecie, gdzie każdy to "zom­biee at­tention*" wi­zeru­nek to je­dyna, real­na wy­tyczna naszej war­tości, w zde­ter­mi­nowa­nym przez laj­ki "na to­pie" i "fej­mie", w świecie roz­pozna­wal­ności z by­le gów.na, świecie, który obiek­ty­wy ka­mer kar­mi du.pą i cyc­kiem, a prze­ciętny widz pożera to ze ślinką na us­tach,

ktoś bar­dziej roz­legły es­te­tycznie zda­je się we­geto­wać pośród ob­razów świata i włas­nym uro­jeń piękna, har­mo­nii is­tnienia po­między tym, co jest a kim człowiek czu­je się na prawdę.
I często ut­ra­cona real­ność, to ucie­czka od men­talnej śmier­ci, od go­ryczy i roz­cza­rowa­nia.

W ciągłym gwałcie świado­mości mo­dela­mi myśle­nia, wzo­rami reak­cji, wpa­jania wzorców, wma­wiania tożsa­mości, tworze­nia no­wych nurtów i za­sila­nia ich sta­rymi, świado­mość społeczna to cy­ber­przes­trzeń, która przez nasze poglądy prze­nika do świata rzeczy­wis­te­go, tworzy je­go wizerunek.

Z każdym dniem, co­raz bar­dziej sta­jemy się in­te­ligen­cja sztuczną, za­leżną od zachcianek in­terne­tu

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 9 lipca 2019, 18:08

Dzięki :) 

Świet­ny tek­st i tyl­ko wstyd, że nie ma pod nim dys­kusji, bo nie teore­tyzu­je, tyl­ko moc­no życiowy, a prze­cież głowa w chmu­rach może je­dynie je×bnąć o kok­pit szybowca. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jest tak gorąco że chy­ba [...]

dzisiaj, 19:37Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:34Radziem sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 19:15E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 19:11piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Książniczka

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Terrapia

dzisiaj, 19:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Cytaty

dzisiaj, 18:49gildia sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]

dzisiaj, 18:43E.H. sko­men­to­wał tek­st Zaufanie niez­na­nemu jest ry­zykiem, [...]