zabił mu matkę zwierz [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 4 opinie.

za­bił mu matkę zwierz dziki
po­daro­wał życia na­mias­tkę w niewoli
miesiąca­mi więzień jadł żar­cie dla psów
a przed ocza­mi miał mat­ki ciało zdeptane
na­wet księżyco­wi nie umiał bólu wykrzyczeć

niewi­dome szczęnię pot­wo­ra przyszło klatkę otworzyć
za­bić je? a może uciekać dziękując losowi?
nag­le poczuł smród bes­tii za sobą
już miał na nią się rzucić...
huk!

padło niewi­dome w czer­wo­nym kap­turze na ziemię
a mor­derca wyjąc z bólu so­bie życie odebrał
jak to się stało? ja­kim cu­dem on przeżył?
szcze­nię go przed śmier­cią zasłoniło?

wrócił
to tyl­ko mała ra­na, będzie żyło
po­lizał twarz szczeniaka
i za­wył po po­moc

myśl
zebrała 13 fiszek • 15 kwietnia 2013, 02:28

Ag­nie­szko, tak, cza­sem trud­no oce­nić, kto ko­mu jest wilkiem.
Dziec­ko wro­ga nie mu­si być nam wro­giem, a przy­jaciela - przy­jacielem.
Ile cier­pienia na świecie jest spo­wodo­wane wyłącznie ludzką głupotą?
Jak często w życiu [...] — czytaj całość

Czy tyl­ko oczy sze­roko zam­knięte poz­wa­lają nam zdzicze­nie pos­kro­mić lub się nim nie zarazić?
Bo zdzicze­nie jest czymś in­nym niż dzi­kość, której ręka człowieka nie skalała.
Dzi­kość to na­tura, piękna nieokiełzna­na, a jed­nak rządząca [...] — czytaj całość

Po­pieram Ag­nie­szkę... mam ta­kie sa­me od­czu­cia. W oczach zwierząt to my jes­teśmy pot­wo­rami... one tyl­ko się bro­nią. Zaw­sze jak cze­goś się boję (mam na myśli zwierzęta) pow­tarzam so­bie "ono jest bar­dziej przerażone [...] — czytaj całość

Yes­tem yes­tem yes­tem...czy znaczy to iż bes­tia w je­go mniema­niu to człowiek który bar­dziej wil­kiem pat­rzy niż sa­mo wil­cze szcze­nię?To by się na­wet zgadzało biorąc cza­sem pod uwagę nasze poczynania...
nie wiem jed­nak czy o to Ci chodziło ...pozdrawiam:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]