w życiu bez gra­nic [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

w życiu bez gra­nic brak także war­tości

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 marca 2019, 00:46

I zmienił jej sens? ;)
Chodziło mi o to, że człowieko­wi brak, a tak... zwa­lamy na ja­kieś bez­wartościowe życie. ;)
Nie chciałem ni­kogo us­pra­wied­li­wiać, każdy zda­je so­bie sprawę, co będzie, jeśli pozbędzie się niektórych gra­nic, a in­nych - do­wie się kiedyś, al­bo um­rze w niewie­dzy. :)
Tak, tak też mogłoby być, ale wy­bacz, po­zos­ta­wię bez zmian, mi­mo mi­zer­ne­go zain­te­reso­wania tym tekstem.
Miłego po­połud­nia. :)) 

Ja bym wyrzu­cił "w" z tej myśli. 

Ry­mujesz? ;) 

Cześć Ci. 

Skądże zno­wu? :P Są za­leżne od gra­nic, w całej roz­ciągłości. ;)
Miło Cię widzieć. :)) 

War­tości są nieograniczone. 

Onejka
Oczy­wiście, że dys­ku­syj­ne, liczę na dys­kusję... są ja­kieś szan­se? :)
Chodzi o wszel­kie gra­nice, jeśli nie is­tnieją, to nie mogą chro­nić żad­nych war­tości, nie ma też pot­rze­by po­kony­wania gra­nic w imię ja­kichkol­wiek wartości.
Granice [...] — czytaj całość

pew­ne gra­nice sam stwarza człowiek a czy war­tości zos­tają zacho­wane to za­leży od wielu czyn­ników można na ten te­mat mieć różne tezy.pozdrówka;-) 

hmm...chy­ba dys­ku­syj­ne. Za­leży o ja­kie gra­nice chodzi... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]