Wylazł ropuch obślizgły z [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 12 opinii.

Wy­lazł ro­puch obślizgły z pi­jane­go bagna
zdep­tał kwiatek jeszcze nie rozwinięty
Wstał z ziemi kwiatek i zmył błoto
przes­traszo­ne oczy zwrócił ku słońcu
Omi­jały kwiatek mo­tyle niemądre
słuchając plo­tek w tra­wie piszczących

Aż wpadł na kwiatek w ciem­nościach nocy
ktoś z ta­tuażem w kształcie czaszki
Znał plo­tek siłę, lecz on się nie bał
i zacza­rował wszys­tkie no­ce gwiaz­da­mi

myśl
zebrała 40 fiszek • 21 grudnia 2011, 10:06

Nie Jac­ku, to rodzi­my płaz, czys­to fik­cyjny, ale wszel­kie po­dobieństwa oczy­wiście za­mie­rzo­ne. Po­dej­rze­wam, że an­ty­pody mi­mo spe­cyficznej fauny nie uchro­niły się przed nim.
To je­dyny przy­padek płaza, który nie po­winien być chro­niony.
Ale nie ro­puch jest w tych kil­ku słowach najważniejszy.
Pozdrawiam. 

Wychodzi na to, że... za­puszko­wałem Paulinę... w piek­le. :)

Dziękuję za opi­nie i poz­dra­wiam no­worocznie. :) 

:) ładne 

Poz­dra­wiam bar­dzo bar­dzo bar­dzo mądrą wnuczkę.
I do­dam, że się nie jąkam. :) 

Dob­re i to, miło mi. :) 

Jacku
też nie będę Ci udo­wad­niał, że nie masz rac­ji, bo rację
ma każdy i każdy jej nie ma.
Lu­bisz krótkie, błys­kotli­we, niemęczące oczu tek­sty - masz prawo.
Jest tu gru­pa osób myślących po­dob­nie do Ciebie.
Ja [...] — czytaj całość

Ir­cia, zaw­stydzasz mnie. :)
Ale gdy­by była pot­rzeb­na reani­mac­ja, to ja chętnie... :D 

Dro­gi Jacku
A według której de­finic­ji ta­ka po­win­na być myśl? Myśle­nie jest pro­cesem złożonym i cza­sem bar­dzo trud­no ko­goś nakłonić do wy­siłku. For­my krótkie, afo­ryz­my mają swój urok, ale są to często znane [...] — czytaj całość

Jacku
cieszę się, że zaj­rzałeś i wy­raziłeś opi­nię.
Czy roz­wlekła? Możli­we, są oso­by, które po­radziłyby so­bie z tym te­matem pew­nie w trzech słowach, al­bo całkiem bez słów, ja 
mu­siałem się trochę nap­ra­cować, by [...] — czytaj całość

Z czy­jegoś niebaj­ko­wego życia... de­likat­nie do­lałem... kroplę nadziei. 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]