Wybudowałem bunkier przeciwuczuciowy zaminowałem wszystko [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 18 opinii.

Wy­budo­wałem bun­kier przeciwuczuciowy
za­mino­wałem wszys­tko wokół
Og­rodziłem słów kol­czas­tym dru­tem

A jeśli podświado­mie zos­ta­wiłem
niedom­knięte drzwi tajemne?
Żeby uciec stąd gdziekolwiek
gdy już nikt mi nie przy­niesie
ani krop­li źródla­nej, czys­tej wo­dy
by za­topić wys­chniętą samotność...

Którędy wlazłaś cholero?!!!
Już dob­rze, usiądź, og­rzej dłonie
Co w tym dziw­ne­go? Zaw­sze ro­bię sobie
dwie her­ba­ty...

myśl
zebrała 35 fiszek • 13 grudnia 2011, 14:21

Hmmm, ład­ne. Her­ba­ta jest tyl­ko sym­bo­lem cze­goś przy­goto­wane­go nie tyl­ko dla siebie... na wszel­ki wy­padek. :) 

...an­drea69 kiedyś...
" ho­dowałam kol­ce, by chro­niły mo­je wnętrze- te­raz sa­ma o nie się kaleczę..."
a może war­to ro­bić dwie her­ba­ty? (psiakos­tka- an­drea nie pi­ja her­ba­ty:((( ) 

"...u mo­tyl­ka pla­mek kilka..."
Ja używam od­pla­mia­cza :D


Ala
sam wy­piłem... zim­na już była. ;) 

Ala
nie wiem, czy wstanę tak wcześnie... jak­by co obudź czu­le. :D

Agusia
a ni­by jak, sko­ro z Ciebie naj­większa tru­ciz­na? :P

Magdaleno
cza­sem ktoś sam nie jest świadom, że cze­ka... bu­duje mur, ale
zos­ta­wia szcze­linę... Dzięki, że [...] — czytaj całość

Na chwilę obecną nie ma chy­ba ty­le przes­trze­ni, ale dob­rze, że da się ją dos­trzec w mo­jej galaktyce;)
Dob­ra­noc Eyes. 

On już ma swoją pla­netę, i cho­lera jed­na nie chce jej deczko prze­sunąć.

Ale ja słów na wiatr nie rzu­cam.

Dob­ra­noc Wszys­tkim :) 

Wiesz Kaś, jak czy­tam Ar­tu­ra, to zaczy­nam wie­rzyć, że przy­dałby się no­wy dział, żebyś mogła go wy­kopać, na je­go planetę;)) 

Wierz mi, że ino na­darzy się okaz­ja - to ja wy­kopie Cię do działu wier­szy. I niech mi niebiosa miłe będą, znaczy się ad­min. :P 

Różne są syg­nały ocze­kiwa­nia na dru­giego człowieka, cza­sem pot­rzeb­ny jest bun­kier i za­sieki, wte­dy wiado­mo, że na pew­no ktoś zechce wleźć, choćby z przekory:)
Poz­dra­wiam her­ba­ciane Towarzystwo;)
Przy­noszę ter­mos kawy;)) 

Pyszna była, wpadnę na her­batkę-o piątej? 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]