Wszystko ma znaczenie. Co [...] – Jacob_Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob_Filth — zgromadziliśmy 0 opinii.

Wszys­tko ma znacze­nie. Co mówi­my, w ja­ki sposób, ja­ki nas­trój nam to­warzysz, ja­kiego rodza­ju emoc­je są w nas sku­mulo­wane, ja­kie ob­ra­zy pod­syła ob­raz, w ja­kiej iluz­ji żyje­my, jaką rzeczy­wis­tość widzi­my. Wszys­tko ma znacze­nie, bo jest rodza­jem me­tafi­zycznej ko­muni­kac­ji, która często dzieje się po­za na­mi, w ob­cym języ­ku, które­go nie ro­zumiemy, zbyt moc­no og­ra­nicze­nia przez włas­ny umysł oraz wyob­rażenia. Og­ra­nicze­ni przez na­wyki i przy­wiąza­nie do pew­nych mo­deli i sche­matów. Można to zro­zumieć w mo­men­cie, gdy człowiek nau­czy się ciszy i spo­koju, cier­pli­wie cze­kać na myśli, umieć spoj­rzeć na ich długie splo­ty, nie tyl­ko małe, niewiel­kie im­pulsy, których chętnie ule­ga, bez krzty ref­lek­sji.

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lipca 2019, 14:40
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 19:55Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:51Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:49piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:48tallea sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mają co­raz większe [...]

dzisiaj, 19:47Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]

dzisiaj, 19:47Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st inny swiat

dzisiaj, 19:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę włas­nej pychy do [...]