wszyscy mamy wrażenie decydowania [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 13 opinii.

wszys­cy ma­my wrażenie de­cydo­wania o włas­nym życiu lecz mało kto jest w sa­nie zde­cydo­wać o śmier­ci

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 21:49

trze­ba byc 100% czy tez wiecej swiado­mym pod­czas umiera­nia aby zde­cydo­wac o wlas­nej smier­ci
i nie pisze tu o szyb­kim sa­moboj­stwie, pop­rzez strze­lenie w leb, czy prze­daw­ko­wanie, itd.

sny mo­ga i sa pier­wszym kro­kiem do swiado­mego umierania 

bry :) 

Jest na to zbyt leniwy.
Dob­ra­noc Le­niu­chu. :)) 

Za­bijać czas mu­si tyl­ko leń bez wyob­raźni, które­mu życie się nudzi, który nie pot­ra­fi nicze­go in­ne­go zro­bić z cza­sem, który dostał. 

Codzien­nie mam od­wagę wstać i wal­czyć z ludzką głupotą.
Może kiedyś osłabnę, może zacznę trząść doopą, ale jeszcze nie jutro. 

Jest ak­tem ucie­czki, od życia, od kłopotów, od bólu, od nałogu, od wsty­du, od po­rażki... to nie akt od­wa­gi, tyl­ko pa­niczny, pa­raliżujący strach przed życiem. 

Wy­dawałoby się, że de­cydo­wanie o włas­nej śmier­ci jest ak­tem od­wa­gi, ale sam wiesz, że to tchórzostwo.
Tak, jak strach przed śmier­cią jest jed­nym z ar­gu­mentów, żeby żyć - strach przed życiem jest głównym po­wodem umiera­nia z włas­nej wo­li.
Poz­dra­wiam. :) 

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]