to od czego chcesz [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 28 opinii.

to od cze­go chcesz uciec jest je­dyną rzeczą, do której jest sens to ro­bić

myśl • 10 maja 2019, 21:07

Na pew­no. ;) 

be­ze mnie byś w ogóle nie wpadła 

Za to ba­wią cię wy­cie­czki oso­bis­te. To, co ja ro­bię z ko­men­tarza­mi, to mo­ja spra­wa. Dop­re­cyzo­wałam, jak tyl­ko to było możli­we, jeśli wy­siłeķ "prześledzy­wania" jest dla ciebie zbyt duży, to two­ja strata.

Bez ciebie bym na to nie wpadła. ;) 

ob­chodzi mnie to, bo za­miast usu­wać ko­men­tarze, opi­nie i oce­ny sta­ram się na nie odpowiadać
jeżeli chcesz wie­dzieć - dop­re­cyzuj, nie będę nicze­go "prześledzywał"
a pier­nik ma do wiat­ra­ka tyl­ko ty­le, że
w wiat­ra­kach ro­biło się mąkę, a z niej pierniki
ot co 

Dlacze­go tak bar­dzo cię to (co zro­bisz, czy­li czy przyz­nasz mi rację, czy nie) ob­chodzi? Jeśli na­dal nie wiesz, do cze­go od­no­si się mo­je py­tanie, prześledź komentarze. 

a do cze­go od­no­siło się two­je py­tanie "dlaczego?"
bo może nie zrozumiałem 

Co ma pier­nik do wiatraka? 

dla miłości 

tak Odi masz rację
kszta wys­tar­czy :) 

Za­dam głupie py­tanie: dlacze­go?

*Nie wszys­cy są tak głupi, by nie wie­dzieć, kiedy posługu­jesz się me­taforą.

Mo­nic, nic, ale trze­ba mieć trochę pokory. 

ODIUM

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 19:28Mocart sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]