Tańcem zmęczony usiadłem na środku [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

Tańcem zmęczo­ny usiadłem
na środ­ku skrzyżowania.
Róża w zębach zwiędła bez wody.
Sam
w tym ob­cym kra­ju...

myśl
zebrała 36 fiszek • 29 stycznia 2012, 00:34

Wszys­tkie kwiaty są piękne, a Pa­ni kwiatom z pew­nością też uro­dy nie brak­nie.
Tak poczy­tałem mo­je roz­mo­wy ze sa­mym sobą... to bez sen­su, że giną ko­men­tarze, po­win­ny tyl­ko zni­kać nic­ki, kiedy ko­muś się znudzi pi­sanie tu­taj...
Poz­dra­wiam. :) 

Po­dobają się pa­nu mo­je kwiaty? 

Ob­cy kraj jest ważny, miło mi, że zauważyłaś. :)
Taaak, po­nury squr­czy­byk z te­go gościa... ;)

Ron­da, trzy­poziomo­we mo­lochy, a ja o sym­bo­licznym, sta­rym skrzyżowa­niu. Nie chodzi o roz­wiąza­nie techniczne, a o to, dokąd iść... Róża też nie jest tu zwykłym pod­więdłym kwiatem...
Hmm... te­raz, to niech ją so­bie Wil­czak pośli­ni. :D

Dziękuję za Wasze cieka­we opi­nie. :)
Pozdrawiam. 

Od dziś "tańczę" w światłach ju­piterów :D
Chy­ba, że elek­trow­nia światło wyłączy...
Zaw­sze... to pojęcie uto­pij­no-fik­cyjne, is­tnieje tyl­ko w teorii :)
Biegnę po leg­wa­na i różę, chy­ba... że Wil­czak zjadł?
Miłego dnia :) 

Nie małpiszo­nias­te? A wszys­cy myśle­li, że ja­kiś hmmm... ho­mo erek­tus erek­cjus... w do­dat­ku vul­ga­ris :P
Ty­le doświad­czeń jeszcze przed na­mi, a tu po­noć ko­niec świata za pa­sem. :D 

Leg­wa­na też tam nie miałem. Po­wiem więcej, nie miałem tam również róży. Nie mam ta­kich fan­tazji sek­sual­nych. :P
Myślisz, że Yeti qu­mają dow­cip sy­tuacyj­ny? :) 

Hmmm, dość spe­cyficzne opa­kowa­nie... dla róży.
Trochę za zim­no, mogłaby zmarznąć. :)
Rzeczy­wiście leg­wan od Wil­cza­ka szczerzej się uśmie­cha. ;)
Gus­tu względność spo­ry rodzi... niepotrzebne...
Miło, że Mo­tylek zauważył tu także moją myśl. :P
Na mo­je żar­ty nie is­tnieje szcze­pion­ka. Są gor­sze od ...
są od chor­rer­rry. :P
Kto się nie uśmie­chnie... umiera... :D 

ha­haha Aga masz te sko­jarze­nia niech cie licho
ale tan­go świetniaste:))

myśl yes­tem oczy­wiście też nicze­go so­bie, mądrkujaca 

Choć zdarzało mi się stać na... peronie,
tam jeszcze nie do­tarły me sto­py i dłonie... :P

To byłoby za­baw­ne, ja w zębach z ikebaną,
a roz­tańczo­ny Gar­ga­mel z... iguaną...
i gra gi­tar­rra :D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]