tam gdzie widzisz boga, [...] – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 9 opinii.

tam gdzie widzisz bo­ga, na pew­no go nie ma 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 lutego 2019, 21:49

Wiem tyl­ko, że jes­tem To­maszem z pyłu przeszłości który dot­knął by uwie­rzyć w IS­TOTĘ X po­za włas­ne poz­na­nie. Choć słyszę dość wy­raźnie to nie pot­ra­fię o tym mówić. Ocean duszy przeszy­wa krótkowzroczny scep­ty­cyzm włas­ne­go ego - pro­roczy deszcz nad Mon­te Carlo.;) 

fakt że zo­baczysz wodę, choćby ocean, nie przesądza, a wręcz nie da­je ci po­wodu sądzić, że choćby w małej części pojąłeś IS­TOTĘ wody 

Gdy­bym nie wie­dział o is­tnieniu wo­dy... Jed­na krop­la mogła by już świad­czyć o tym że gdzieś we wszechświecie jest Ocean. 

ja znam siebie, a jed­nak lu­bię się chwa­lić
[;


ja niewiele pi­sałem os­tatnio, więc przyszedłem trochę nakłamać 

gdy­bym znał prawdę nie mu­siałbym jej pisać 

gdy­by była to praw­da, już daw­no korzys­tałbym z wol­nej woli 

Ja pat­rzę przez... CiepłąWodę... nic nie widzę.
Mu­si być Bóg. :)) 

Zwyk­le tak.
Poz­dra­wiam. :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

yestem

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]