Tak wiele bym oddał [...] – JaIMojaWyobraźnia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest JaIMojaWyobraźnia — zgromadziliśmy 1 opinia.

Tak wiele bym od­dał by świat uczy­nić piękniej­szym i lep­szym by ludzie sprzrczać się nie mu­sieli... Wszys­tko ro­bię by tak było... Dąże do te­go... Nie słusznie... Ile kroć ser­ca ka­wałek ko­muś da­ruje... Ten kto go ot­rzy­ma dzięku­je... Lecz później ze mnie kpi... Tak często ser­ca swe­go nie szczedziłem ile miałem ty­le da­wałem... Lecz ile kroć po­daro­wałem ser­ca strzęp ty­le kroć mniej go było... I dla wszys­tkich ser­ca me­go nie star­czało... Oso­bie jed­nej sto skrawków od­dałem lecz gdy za sto­pier­wszym ra­zem do mnie żeko­ma oso­ba przyszła zab­rakło mi ser­ca dla niej ... Oso­ba taką nie pa­mięta skrawków ot­rzy­manych... Tyl­ko pa­mięta te­go jed­ne­go nie otrzymanego...
Lecz ile kroć ja po ser­ca część przyjść chciałem na­wet mu­siałem bo ser­ca mi brakło... Ty­le kroć mi od­ma­wiano... Lecz w oso­bach o ser­cach wiel­kich skrawków będzie mi­liony... A skraw­ki owe mnożyć się będą pod­czas dziele­nia co po­daru­je skrawków nieskącze­nie a serc ura­dowa­nie i do­pełnienie...

myśl • 18 października 2015, 03:21
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]