Takie to czasy, gdy [...] – Chemik -a

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Chemik -a — zgromadziliśmy 11 opinii.

Ta­kie to cza­sy, gdy nor­malność jest dziw­niwniej­sza od dziw­ności.

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 maja 2017, 22:52

Bar­dzo ład­nie :) 

Dziękuję za Wasze opi­nie. W ta­kim ra­zie i nor­malność jest dziwną - nie da się jej zde­finiować. :) a tak po­ważniej, trud­no nam zde­finiować coś, co tak bar­dzo na­cecho­wane jest uczu­ciami (różnymi). [...] — czytaj całość

Pokój to pod­sta­wa - nor­ma coś nor­malne­go, wszys­tko co jest po­za sta­je się nienor­malne, nie py­tam cie o ogólni­ki.. Tyl­ko czym jest ta nor­malność, zde­finiuj ją dla jed­nych nor­malne jest pra­wo szariatu, [...] — czytaj całość

Jak możesz coś naz­wać dziw­nym, niemo­ral­nym sko­ro nie masz pun­ktu od­niesienia? z lo­giczne­go pun­ktu widze­nia brak dziw­ności, anor­malności jest nie­dziw­nością - nor­malnością. Mogę ci po­kazać moją nor­malność, ok­reślić i uza­sad­nić, ale raczej nie mam ocho­ty się roz­mieniać, ty z ko­lei po­wiedz mi, czym jest pokój, sko­ro za to chcesz mi wręczyć nobla. 

opisz nor­malność, ok­reśl ją, uza­sad­nij, po­każ czym jest dos­ta­niesz po­kojową nag­rodę Nob­la :) 

is­tnieje, bo o niej pisze­my, bo chce­my, żeby było normalnie

ale może ten świat nie zginie. 

Nie is­tnieje ta­kie coś jak Nor­malność to iluz­ja :) 
"To co jest nor­malne dla pająka nie może być nor­malne dla muchy"

Swoją drogą bar­dziej tu pa­suje słowo Mo­ral­ność gdzie ludzie nie pa­miętają już ta­kich słów :) 

Bo dziw­ny jest ten świat. ;) 

Dziw­ne to czasy 

:)) 

yestem

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:48Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 15:46Cropka sko­men­to­wał tek­st trawa ziele­nią do­rosła

dzisiaj, 15:45Cropka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:45ODIUM sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie