Szlachetnego człowieka można porównać [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 7 opinii.

Szlachet­ne­go człowieka
można porównać do dro­giego wina...

Im star­szy jest, tym lep­szy...

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 stycznia 2015, 12:15

nies­te­ty Mir­ku zgadzam się z Tobą nie mnie jed­nak każdy kwas po­kona praw­dzi­wa słodycz zwa­na szlachet­nym człowiekiem al­bo miodem ;)) 

Py­tanie czy czas nie czy­ni je kwaśny­mi. Da­ne mi było zna­leżć skrzynkę kil­kudziesięciolet­niego wi­na i to było wątpli­wa przyjemność. 

słod­kie wi­na także leżakują Mirku 

Pod wa­run­kiem, że ktoś lu­bi kwasy. 

Sta­ra jes­tem i usiłuję po­zować na szlachetną . głow­nie w wal­ce z hi­pok­ryzją .. ta­ki żar­cik niewin­ny .. nic wiel­kiego ;) nie bierz go do siebie ;)) Poz­dra­wiam :)) 

Sor­ry... nie za­kumałam... (?) 

mogłabyś cho­ciaż raz na­pisać o mnie a nie tyl­ko o in­nych raz za ra­zem :););) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność