szary wirtuoz przyleciał do lasku [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 7 opinii.

sza­ry wir­tuoz przyleciał
do las­ku zna­nego z dzieciństwa
tu je­go dziadek bab­ci se­rena­dy nu­cił nocą
oj­ciec tu miłość zna­lazł prawdziwą
tu
gdzie głuche is­to­ty
wy­kar­czo­wały wspom­nienia i wy­budo­wały
wielką świąty­nię chci­wości

myśl
zebrała 21 fiszek • 17 kwietnia 2013, 16:07

Eli­zo Zu­zan­no, przeczy­talem, a i Ty so­bie zrób tę przyjemność.
Długość jest względna. Niektórzy mają myśli krótsze, in­ni dłuższe, ale po­dob­no długość nie ma znacze­nia i nie po­win­na być po­wodem dys­kry­minac­ji. ;)
Dob­ra­noc. :) 

Ale so­bie ze mnie kpi­cie Dziew­czy­ny... prze­cież to z Wi­kipe­dii mądrość. :D
Po­za tym nikt Wam te­go nie ka­zał czy­tać, to był rodzaj ata­ku DoS. :P ha ha :D
Wszys­tko, co trze­ba jest po­wyżej. :)
Beato, troszkę po­niosło, ale złapałem cug­le. :D

Ag­nes, wszys­tko, co piszesz jest war­tościow­sze od tej wy­powie­dzi, a przy­toczo­ny wier­sz - piękny.
Piek­ny i bar­dzo na temat.

Dziękuję Wam bar­dzo i dob­rej noc­ki. :) 

Przeczy­taj re­gula­min, bo nie masz racji.
To jest za długie na myśl. 

Ale po­jechałeś. Pocze­kaj muszę jeszcze z 5 ra­zy przeczy­tać, Wte­dy się może od­najdę Mądra­lo :D 

Eli­zo, Zu­zan­no, to kier, a nie pik, zmień nick. ;)
Myśl jest efek­tem pro­cesów psychicznych/kog­ni­tyw­nych opierających się na sys­te­mie pojęć o różnym stop­niu kon­kret­ności łączo­nych w mózgu w mniej lub bar­dziej świado­my sposób.
Albo [...] — czytaj całość

Jeśli noc­ne se­rena­dy, to tyl­ko o słowi­kach co spać nie dają...
ale tym ra­zem to Ty Ar­turze za­myśliłeś smutną nutą na ich cześć, gdy pow­ra­cają do miej­sc, których dla nich już nie ma...
Bo zno­wu ten człowiek coś chce sprzedać.

Ach te Two­je niemyśli, łapią za ser­ducho :) 

To nie jest myśl tyl­ko wiersz.
Myśl to aneg­do­ta, która jest zwięzła, ale dobitna.
Zmień kategorię. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]