szary kulawy gołąb szukał [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 9 opinii.

sza­ry ku­lawy gołąb szu­kał ok­ruchów szczęścia
za­nie­czyścił porzu­coną ga­zetę
a w niej świet­la­ne wiz­je po­lityków eko­nomistów
i czarną przyszłość ma­lowaną przez jasnowidzów

usiadła na ław­ce obok
os­tatni raz pood­dychać smogiem
a może szu­kała ja­kiegoś znaku
że to tyl­ko sen
że jej życie wca­le się nie roz­padło

bez­domny pies zszo­kowa­ny informacjami
roz­ma­zał wiado­mości na stra­pionym pysku
aż przes­traszył się ułom­ny sym­bol pokoju
upas­kudzo­ne życie jed­nak toczyło się dalej

uśmie­chnęła się
wstała i poszła szu­kać okruchów

myśl
zebrała 5 fiszek • 6 marca 2019, 23:29

Można uczy­nić to bar­dziej ob­cym... ;) 

Co zro­bisz jak nieludzkie co ludzkie ;) 

Onejka,
człowiek? Toż to nieludzkie... ;)

Ka­ti, poz­wa­laj so­bie, nie krępuj się. :)) 

Poz­wo­liłam so­bie przy­siąść ;-)) 

On sam ! :) 

Co trzy­ma Cię z daleka
od dru­giego człowieka? ;) 

Cóż, lu­bię od­ludne miej­sca :) 

Tyś jed­na od­wagę na ław­ce przy­siąść miała... :)) 

Przeczy­tałam, pood­dychałam i idę po okruchy... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:21Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]