> serce jest kreatorem [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 7 opinii.

> ser­ce jest kreato­rem wszys­tkiego. Każdy umysł, który je ig­no­ruje, prędzej czy później tra­ci zdol­ność poz­na­nia

myśl • 10 maja 2019, 15:56

owo­cem błądze­nia może być dobro 

nie będę się upierał
błądzić jest rzeczą ludzką
i piękną 

ład­nie to na­pisałeś, kiedyś tak wierzyłem

dziś? ser­ce, to SERCE

do duszy, żeby ją w ogóle doj­rzeć, ser­cem się dojrzewa 

ser­ce ja­ko or­gan jest fi­zyczną częścią ciała, która w za­sadzie kreuje mniej niż dłonie
ser­ce ja­ko sym­bol to uczu­cia, i fakt, na pew­nym eta­pie roz­wo­ju można założyć, że to uczu­cia or­ga­nizują życie
ale ja na­dal po­zos­taję przy swoim
do­piero gdy ogar­niesz ciało, uciszysz uczucia
wte­dy po­jawia się szan­sa, że na chwilkę umoczysz się w duszy 

zas­ta­nawiałem się nad tym i...wyb­rałem serce 

raczej dusza 

i jeśli ko­muś war­to za­dawać py­tania, to naj­sampierw włas­ne­mu sercu 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]