> serce jest kreatorem [...] – marcin kasper

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marcin kasper — zgromadziliśmy 7 opinii.

> ser­ce jest kreato­rem wszys­tkiego. Każdy umysł, który je ig­no­ruje, prędzej czy później tra­ci zdol­ność poz­na­nia

myśl • 10 maja 2019, 15:56

owo­cem błądze­nia może być dobro 

nie będę się upierał
błądzić jest rzeczą ludzką
i piękną 

ład­nie to na­pisałeś, kiedyś tak wierzyłem

dziś? ser­ce, to SERCE

do duszy, żeby ją w ogóle doj­rzeć, ser­cem się dojrzewa 

ser­ce ja­ko or­gan jest fi­zyczną częścią ciała, która w za­sadzie kreuje mniej niż dłonie
ser­ce ja­ko sym­bol to uczu­cia, i fakt, na pew­nym eta­pie roz­wo­ju można założyć, że to uczu­cia or­ga­nizują życie
ale ja na­dal po­zos­taję przy swoim
do­piero gdy ogar­niesz ciało, uciszysz uczucia
wte­dy po­jawia się szan­sa, że na chwilkę umoczysz się w duszy 

zas­ta­nawiałem się nad tym i...wyb­rałem serce 

raczej dusza 

i jeśli ko­muś war­to za­dawać py­tania, to naj­sampierw włas­ne­mu sercu 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 16:58marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 16:56Niusza do­dał no­wy tek­st A gdy­by życie po [...]

dzisiaj, 16:48marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Prawda zaw­sze pat­rzy pros­to [...]

dzisiaj, 16:38PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Mój tem­pe­rament jest tak [...]

dzisiaj, 16:36PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Opluwanie bliźniego, to tak [...]

dzisiaj, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

dzisiaj, 16:27PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Potrzeba cza­sem skom­pli­kowa­nych słów, [...]

dzisiaj, 16:22PetroBlues do­dał no­wy tek­st Najdłuższa podróż w życiu [...]

dzisiaj, 16:17PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Świat drży na myśl [...]

dzisiaj, 16:05klorynda do­dał no­wy tek­st Miła Zo­sieńka dziś ra­no [...]